Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-18/05-01/118
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 03.11.2005
Porez na dohodak
Na Vaš upit Klasa: 110-01/05-02/3, ur.br.: 534-05-04/01-5-01 u svezi pojašnjenja da li se odredbe članka 44. stavka 6. Pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine" br. 95/05; u daljnjem tekstu: Pravilnik) odnose na radnika u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi ili radnika u ustanovi socijalne skrbi za posao koji obavljaju nakon redovnog radnog vremena za istu djelatnost kao u radnom vremenu, u nastavku odgovaramo:
Člankom 14. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine" br. 177/04; u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos odnosno i svi drugi primici koje poslodavac isplaćuje ili daje radniku za obavljeni rad po osnovi ugovora o radu ili drugog akta kojim se uređuje radni odnos.
Člankom 11. stavkom 3. Pravilnika propisano je da su primici od nesamostalnog rada (plaća) svi primici koje poslodavac odnosno isplatitelj primitka od nesamostalnog rada (plaće) u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radnicima i osobama koje ostvaruju primitke iz članka 14. stavka 1. i članka 14. stavka 3. Zakona po osnovi obavljenog rada prema stavcima 1. i 2. istoga članka, neovisno o tome pod kojim su nazivom ili drugim ugovornim odnosom ugovoreni i isplaćeni.
Primici po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenata, akvizitera, športskih sudaca i delegata i drugih osoba u športu, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te drugih sličnih djelatnosti, smatraju se primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak pod uvjetima da porezni obveznici primitke od tih djelatnosti ne ostvaruju u radnom odnosu s poslodavcem odnosno isplatiteljem primitaka (plaće) iz članka 14. Zakona, u kojem slučaju se smatraju primicima od nesamostalnog rada od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada prema članku 13. Zakona ili da se ne radi o primicima po osnovi tih djelatnosti od kojih se utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti prema člancima 19. do 24. Zakona (članak 44. stavak 16. Pravilnika).
Temeljem iznesenog, od primitaka po osnovi rada izvan radnog vremena za istu djelatnost kao u radnom vremenu radnicima se utvrđuje, sukladno članku 14. stavku 1. Zakona i članku 11. stavku 3. Pravilnika, dohodak od nesamostalnog rada iz članka 13. Zakona, ako radnici s isplatiteljem tih primitaka imaju zasnovan radni odnos.
Ako isplatitelj primitke po osnovi rada isplaćuje osobama koje nisu njegovi radnici odnosno nemaju s isplatiteljem zasnovan radni odnos, od tih primitaka utvrđuje se drugi dohodak iz članka 32. Zakona. Navedeno se odnosi i na primitke po osnovi djelatnosti iz članka 44. stavka 16. Pravilnika, ako se dakle ti primici ne isplaćuju osobama koje s isplatiteljem tih primitaka imaju zasnovan radni odnos.
Povratak na prethodnu stranicu