Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/05-01/371
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 02.11.2005
Porezni tretman naknade po ugovoru o djelu za obavljanje djelatnosti nastavnika
Od gospodina "A", primili smo upit u svezi s poreznim tretmanom naknade koju ostvaruje po ugovoru o djelu zaključenim sa Srednjom školom u Bedekovčini za poslove održavanja nastave iz školskih predmeta, a u skladu s propisanim nastavnim planom i programom. Porezni obveznik pita da li za 2004. godinu i ubuduće ima pravo na priznavanje troškova (prijevoza na posao i s posla, radnu odjeću i režijske troškove za pripremu nastave u vlastitom stambenom prostore i druge), a koji mu u obavljanju te djelatnosti nastaju. Nastavno odgovaramo.
U skladu sa člankom 12. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 127/00,150/02,163/03, 30/04) koji se pri oporezivanju dohotka primjenjivao do kraja 2004. godine primicima po osnovi nesamostalnog rada smatrala se, između ostalih i plaća koju isplaćuje poslodavac po osnovi rada koju posloprimac obavlja po uputama poslodavca. Od tih primitaka utvrđivao se dohodak od nesamostalnog rada u skladu s člankom 11. Zakona o porezu na dohodak.
Odredbama članka 7. stavak 1. Pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 140/03, 188/03, 198/03, 169/04) bilo je propisano da se posloprimcima u smislu Zakona o porezu na dohodak smatraju sve fizičke osobe koje obavljaju ili su obavljale nesamostalni rad i koje po osnovi sadašnjeg ili prijašnjeg rada ostvaruju primitke.
U skladu s člankom 9. toga Pravilnika nesamostalnim radom smatrao se svaki odnos između poslodavca i posloprimca u kojemu je posloprimac obvezan raditi po uputama poslodavca. Za prosudbu o nesamostalnosti ili samostalnosti bitna su obilježja po kojima se rad ili djelatnost obavljao, pa je dakle o tome ovisio i porezni tretman naknade po ugovoru o djelu bilo kao primitka od kojeg se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada ili pak dohodak od samostalne djelatnosti.

Prema obilježjima propisanim kao bitnim za postojanje nesamostalnog rada, a koja su propisana člankom 9. stavak 3. Pravilnika o porezu na dohodak, proizlazilo je da poslovi predavanja u školskoj nastavi prema nastavnim planovima i programima, prema unaprijed utvrđenoj satnici, u prostorijama škole, na i s opremom škole, ukazuju na postojanje odnosa nesamostalnog rada, bez obzira na oblik i naziv zaključenog ugovora te naziv i oblik isplate.
Zbog navedenog, od takvih primitaka trebalo je utvrđivati dohodak od nesamostalnog rada, pri čemu su se izdacima u skladu s člankom 13. Zakona o porezu na dohodak smatrali isključivo uplaćeni doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje iz primitka (plaće) te eventualno i uplaćene premije osiguranja iz članka 9. stavak 7. toga Zakona.
Od 1. siječnja 2005. godine primjenjuje se novi Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 177/04). U skladu s odredbama članka 32. stavak 1. toga Zakona primici po ugovoru o djelu smatraju se primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak prema stavku 2. i 3. istog članka toga Zakona.
U skladu sa člankom 32. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak izdacima koji se priznaju pri utvrđivanju drugog dohotka iz stavka l, članka 32. toga Zakona smatraju se uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja iz primitaka, prema posebnim propisima.
Iz navedenih odredbi propisa o oporezivanju dohotka koji su se primjenjivali do kraja 2004. godine i propisa koji se primjenjuju od 1. siječnja 2005. godine proizlazi da se poreznim obveznicima - posloprimcima koji su ostvarivali dohodak od nesamostalnog rada odnosno poreznim obveznicima koji ostvaruju drugi dohodak, osim uplaćenih doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje iz primitka prema posebnim propisima, nisu priznavali i ne priznaju se druge vrste izdataka.
Nadležna ispostava Porezne uprave će ovaj odgovor pisanim putem proslijediti podnositelju upita.
Povratak na prethodnu stranicu