Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/05-01/680
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-3
Zagreb, 14.10.2005
Porezni tretman isplata novčane potpore zaposlenicima za opremu doktorske disertacije odnosno magistarskog rada
Od Instituta "A", primili smo upit o poreznom tretmanu isplata novčane potpore zaposlenicima za opremu doktorske disertacije odnosno magistarskog rada.
Člankom 14. stavkom 1. točkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04), propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos, a to su:
1. plaća koju poslodavac isplaćuje radnicima u svezi sa sadašnjim radom, prijašnjim radom po osnovi prijašnjeg radnog odnosa ili budućim radom po osnovi sadašnjeg radnog odnosa,
2. primici po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugog, koje poslodavac isplaćuje ili daje radnicima iznad propisanih iznosa,
3. plaća koju radniku umjesto poslodavca isplati druga osoba,
4. premije osiguranja koje poslodavci plaćaju za svoje radnike po osnovi životnog osiguranja, dopunskog i privatnoga zdravstvenog osiguranja, dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja i osiguranja njihove imovine,
5. svi drugi primici koje poslodavac isplaćuje ili daje radniku za obavljeni rad po osnovi ugovora o radu ili drugog akta kojim se uređuje radni odnos.
Člankom 16. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se izdacima koji se oduzimaju od primitaka iz članka 14. ovoga Zakona pri utvrđivanju dohotka od nesamostalnog rada smatraju uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja iz plaće odnosno iz primitka. Izdacima se smatraju i uplaćene premije osiguranja iz članka 12. stavka 9. ovoga Zakona, koje radnici i fizičke osobe koje ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada uplaćuju na svoj teret, a poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće i mirovine ih obustavlja i uplaćuje pri isplati plaće, odnosno primitka ili mirovine.

U članku 45. Zakona o porezu na dohodak propisano je da predujam poreza kod dohotka od nesamostalnog rada obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac i isplatite!} primitka ili plaće odnosno mirovine iz članka 14. ovoga Zakona ili sam porezni obveznik i to prilikom svake isplate prema propisima koji važe na dan isplate. Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se od porezne osnovice koju čini iznos svih primitaka od nesamostalnog rada prema članku 14. ovoga Zakona ostvarenih tijekom jednog mjeseca, umanjen za izdatke prema članku 16. ovoga Zakona koji su uplaćeni i umanjen za iznos mjesečnoga osobnog odbitka iz članka 36. stavka 1. i 2. ovoga Zakona. Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se po stopi od 15% od mjesečne porezne osnovice do visine dvostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka, po stopi od 25% na razliku mjesečne porezne osnovice između dvostrukog i peterostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka, po stopi od 35% na razliku mjesečne porezne osnovice između peterostrukog i 14-erostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka i po stopi od 45% na razliku mjesečne porezne osnovice iznad 14-erostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka iz članka 36. stavka 1. ovoga Zakona.
Slijedom navedenog, primici za troškove izrade i opreme doktorata te izrade i opreme magisterija zaposlenika u javnim institutima smatraju se primicima od nesamostalnog rada te podliježu oporezivanju prema članku 45. Zakona o porezu na dohodak.
Molimo da s navedenim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu