Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/05-01/1208
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 16.09.2005
Ugovor o poslovođenju
Od Odvjetničkog društva "C", primili smo upit koji se odnosi na eventualnu obvezu oporezivanja dohotka. U upitu je navedeno da je trgovačko društvo ,,A" zaključilo s trgovačkim društvom ,,B" Ugovor o poslovođenju trgovačkog društva A, a predmet toga ugovora je suradnja sa stručnim timom, vođenje poslovodstva društva ,,A" i drugo. U skladu s tim Ugovorom trgovačko društvo ,,A" plaća trgovačkom društvu ,,B" određenu naknadu za obavljene poslove. Postavljeno je pitanje je li trgovačko društvo „ A" dužno za zaposlenika društva ,,B" koji obavi ugovorene poslove, obvezno plaćati porez i prirez od nesamostalnog rada, doprinose za obvezna osiguranja i druga davanja. Nastavno odgovaramo.
Člankom 14. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 177/04) propisano je od kojih se primitaka utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada na način propisan člankom 13. toga Zakona, a najčešće su to primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos odnosno plaća koju poslodavac isplaćuje radnicima u svezi sa sadašnjim radom, prijašnjim radom po osnovi prijašnjeg radnog odnosa ili budućim radom po osnovi sadašnjeg radnog odnosa, prema stavku 1. točki 1.1. članka 14. istog Zakona.
U skladu s člankom 45. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak u slučaju isplate dohotka od nesamostalnog rada predujam poreza na dohodak obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka ili plaće iz članka 14. istog Zakona.
U konkretnom slučaju, na temelju zaključenog Ugovora između trgovačkog društva ,,A" i trgovačkog društva ,,B", radnici društva ,,B" obavljaju određene poslove za društvo ,,A" —HrradiTom su odnosu-u-đruštvu 7,^^
dohodak od nesamostalnog rada i to u društvu ,,B". Društvo ,,A" ima u skladu sa zaključenim Ugovorom obvezu društvu ,,B" za obavljene poslove platiti ugovorenu naknadu, a ne i obvezu obračunati i uplatiti obveze za propisana javna davanja, ako fizičkim osobama izvršiteljima ne obavlja isplate. Takvu obvezu bi društvo ,,A" imalo samo u slučaju da je i sa fizičkim osobama izvršiteljima zaključilo ugovor za obavljanje ugovorenih poslova i ako bi im na temelju toga ugovora obavljalo isplate, ali bi se te isplate u skladu s člankom 32. Zakona o porezu na dohodak smatrale isplatama primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak. Obvezu obračuna, obustave i uplate obveze poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak, doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje, doprinosa za zapošljavanje i doprinosa za mirovinsko osiguranje ima društvo ,,B" koje svojim radnicima isplaćuje plaću ostvarenu radom na obavljenim poslovima po konkretnom Ugovoru i drugim poslovima.
Nadležna ispostava Porezne uprave će ovaj odgovor pisanim putem proslijediti podnositelju upita.
Povratak na prethodnu stranicu