Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-18/05-01/18
Urudžbeni broj:513-07-21/05-2
Zagreb, 09.05.2005
Pravo na korištenje uvećanog osobnog odbitka na područjima posebne državne skrbi po godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2004. godinu - mišljenje
Porezni obveznik Vjekoslav Dangubić iz Zagreba, Rogićeva 34, podnio je godišnju prijavu poreza na dohodak za 2004. godinu Poreznoj upravi, Područnom uredu Gospić, Ispostavi Gospić, u kojoj traži da mu se prizna pravo na uvećani osobni odbitak prema članku 40. Zakona o porezu na dohodak (područje posebne državne skrbi druge skupine). Kao dokaz da boravi više od 183 dana na području Ispostave Gospić, prilaže potvrdu Glavnog stožera OS RH, kojom se potvrđuje da je isti pripadnik djelatnog sastava OS RH Karlovac, sa mjestom službe Gospić od 01.04.2003. godine, te da od toga datuma boravi u vojarni E. Kvaternik u Gospiću, Kaniška bb.
Porezni obveznik priložio je godišnjoj poreznoj prijavi Zakon o prebivalištu i boravištu građana (Narodne novine, br. 53/91), te se poziva na članak 6. kojim je propisano da su građani dužni prijaviti i odjaviti prebivalište, prijaviti uobičajeno boravište te prijaviti promjenu adrese stanovanja. Međutim, tako nisu dužne postupiti vojne osobe koje stanuju u vojarnama, ili drugim vojnim ustanovama, osobe smještene u objektima posebne namjene Ministarstva unutarnjih poslova te osobe smještene u zdravstvenim ili sličnim ustanovama i u kazneno-popravnim domovima.
Od Porezne uprave, Područnog ureda Gospić, primili smo upit o nadležnosti za rješavanje godišnje prijave poreza na dohodak za 2004. godinu poreznog obveznika Vjekoslava Dangubića, te da li treba priznati pravo na uvećani osobni odbitak prema članku 40. Zakona o porezu na dohodak (područje posebne državne skrbi druge skupine).

Člankom 40. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 127/00, 150/02, 163/03 i 30/04) propisano je da se obveznicima poreza na dohodak koji imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi utvrđenim posebnim zakonom, iznimno od članka 29. stavka 1. ovoga Zakona, osnovni osobni odbitak utvrđuje u visini:
1. 3.750,00 kuna mjesečno, za porezne obveznike koji imaju prebivalište i borave na području prve skupine,
2. 3.000,00 kuna mjesečno, za porezne obveznike koji imaju prebivalište i borave na području druge skupine,
3. 2.250,00 kuna mjesečno, za porezne obveznike koji imaju prebivalište i borave na području treće skupine.
Ovaj osobni odbitak priznaje se u godišnjem obračunu poreza na dohodak po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi, a tijekom poreznog razdoblja priznaje se osobni odbitak iz članka 29. stavka 1. i 2. ovoga Zakona.
Članak 2. Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine, broj 26/03 - pročišćeni tekst i 42/05) propisuje da se područja posebne državne skrbi utvrđuju radi otklanjanja posljedica rata, bržeg povratka stanovništva koje je prebivalo na tim područjima prije Domovinskog rata, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, te postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Republike Hrvatske. Prava iz ovoga Zakona ostvaruju fizičke osobe koje imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi, i pravne osobe koje imaju sjedište na područjima posebne državne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnici).
Člankom 37. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, br. 127/00, 86/01, 150/02) propisano je prebivalište i uobičajeno boravište poreznog obveznika. U smislu ovoga Zakona smatra se da porezni obveznik ima prebivalište ondje gdje ima stan u vlasništvu ili posjedu neprekidno najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Boravak u stanu nije obvezan. Ako porezni obveznik u Republici Hrvatskoj ima u vlasništvu ili posjedu više stanova, prebivalište mjerodavno za oporezivanje utvrđuje se prema mjestu prebivališta obitelji, a za poreznog obveznika samca prema mjestu u kojem se pretežno zadržava ili prema mjestu iz kojeg pretežno odlazi na rad ili obavljanje djelatnosti. Ako porezni obveznik ima prebivalište u tuzemstvu i inozemstvu, smatra se tuzemnim poreznim obveznikom. Uobičajeno boravište ima porezni obveznik u onom mjestu u kojem se zadržava pod okolnostima na temelju kojih se može zaključiti da on u tom mjestu ili na tom području ne boravi samo privremeno. Uobičajenim boravištem smatra se stalan ili vremenski povezan boravak u trajanju od najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Za određivanje uobičajenog boravišta nisu važni kratkotrajni prekidi boravka koji ne traju dulje od jedne godine.
Člankom 57. stavak 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 140/03, 188/03, 198/03 i 169/04) propisano je da se porez na dohodak utvrđuje konačno na temelju godišnje porezne prijave koju je porezni obveznik dužan podnijeti ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svome prebivalištu ili uobičajenom boravištu.

Slijedom navedenog, pravo na uvećani osobni odbitak imaju fizičke osobe koje imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi, koja su utvrđena radi otklanjanja posljedica rata, bržeg povratka stanovništva koje je prebivalo na tim područjima prije Domovinskog rata, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, te postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Republike Hrvatske. Porezni obveznik Vjekoslav Dangubić ima prebivalište u Zagrebu, Rogićeva 34, a kao pripadnik djelatnog sastava OS RH Karlovac, sa mjestom službe Gospić, boravi u vojarni u Gospiću, te prima naknadu za odvojeni život od obitelji. Dakle, u konkretnom slučaju nisu kumulativno ispunjeni uvjeti prebivališta i boravka na području posebne državne skrbi, niti je ostvaren smisao utvrđivanja područja posebne državne skrbi, tako da porezni obveznik nema pravo na uvećani osobni odbitak za područje posebne državne skrbi druge skupine.
Povratak na prethodnu stranicu