Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:500-01/05-01/21
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 20.04.2005
Priznavanje uplaćenih premija dopunskog zdravstvenog osiguranja kao izdataka
Od "A", primili smo upit koji se odnosi na priznavanje uplaćenih premija dopunskog zdravstvenog osiguranja kao izdataka pri ostvarivanju dohotka radnika te Banke. U upitu je navedeno da ta Banka kao poslodavac uplaćuje za svoje radnike premije dopunskog zdravstvenog osiguranja, a svaka uplaćena premija osiguranja je neto plaća radnika na koju se preračunatom stopom obračunavaju porez na dohodak, prirez i doprinosi za obvezna osiguranja, koje banka uplaćuje i knjiži kao rashod plaća. Postavljen je upit mogu li te uplaćene premije osiguranja biti izdaci koji se priznaju pri utvrđivanju dohotka od nesamostalnog rada u obračunu i isplati plaće ili pri utvrđivanju dohotka po godišnjoj poreznoj prijavi svakog obveznika poreza na dohodak. Nastavno odgovaramo.
Odredbama članka 12. stavka 9. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 177/04) propisano je da se izdacima pri utvrđivanju dohotka rezidenata smatraju tijekom poreznog razdoblja u tuzemstvu uplaćene premije životnog osiguranja sa obilježjem štednje, dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja te dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja tuzemnim osiguravateljima do visine 1.000,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja, a najviše do visine određene člankom 36. stavkom 26. istog Zakona.
U skladu sa člankom 16. stavak 2. zakona o porezu na dohodak izdacima po osnovi nesamostalnog rada koji se mogu odbiti pri utvrđivanju dohotka od nesamostalnog rada i predujma poreza po toj osnovi smatraju se i uplaćene premije osiguranja iz članka 12. stavak 9. toga Zakona, koje radnici i fizičke osobe koje ostvaruju primitke od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada plaćaju na

svoj teret, a poslodavac i isplatitelj primitka, plaće ili mirovine iz članka 14. toga Zakona ih obustavlja i uplaćuje pri isplati plaće, odnosno primitka ili mirovine.
Iz navedenog proizlazi, da izdaci za uplaćene premije životnog osiguranja sa obilježjem štednje, dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja do iznosa propisanog člankom 12. stavak 9. Zakona o porezu na dohodak, mogu tijekom poreznog razdoblja umanjiti primitak od nesamostalnog rada radnika, pod uvjetom da su uplaćene na teret radnika, iz neto plaće odnosno plaće koja ostaje radniku nakon obračunanih, obustavljenih i uplaćenih obveznih doprinosa iz plaće, poreza na dohodak i prireza.
Izdatak po osnovi uplaćenih premija osiguranja se pod propisanim uvjetima ne može koristiti u slučaju kada poslodavac plaća na svoj teret te premije osiguranja i prema odredbama članka 14. stavak 1. točka 1.4. Zakona o porezu na dohodak po toj osnovi utvrđuje primitak od nesamostalnog rada radnika, polazeći od uplaćene premije osiguranja koju preračunava na bruto primitak, iz kojega na propisani način utvrđuje i uplaćuje propisane obveze za javna davanja, na svoj teret.
Nadležna ispostava Porezne uprave će ovaj odgovor pisanim putem proslijediti podnositelju upita.
Povratak na prethodnu stranicu