Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/05-01/78
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 04.02.2005
Oporezivanje drugog dohotka
Od gospođe "A"iz Zagreba primili smo upit o oporezivanju primitka ostvarenog na osnovi "ugovora o povremenom nesamostalnom radu", koji ostvaruje kao umirovljenica kod bivšeg poslodavca. Prema navodima iz upita, primici ostvareni temeljem navedenog ugovora bili su oporezivani do prosinca 2004, godine kao dohodak po osnovi nesamostalnog rada, umanjenog za doprinose za obvezna osiguranja, bez obračunavanja osobnog odbitka. Na primitak koji je isplaćen u siječnju 2005. godine, izvršeno je oporezivanje po osnovi drugog dohotka, što porezna obveznica smatra spornim, te navodi da je navedem primitak ostvaren po osnovi nesamostalnog rada propisanog u članku 14. stavku 1. točka 1.5. Zakona o porezu na dohodak. Ujedno moli pojašnjenje navoda iz članka "Oporezivanje drugih dohodaka (sve osim plaća)" objavljenog u časopisu "Računovodstvo, revizija i financije br.1/2005." da drugi dohoci ne podliježu podnošenju porezne prijave, ali poreznu prijavu se može podnijeti ako za to ima razloga.
Člankom 14. stavkom 1. točkom 1.5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos, a to su, između ostalog, svi drugi primici koje poslodavac isplaćuje ili daje radniku za obavljeni rad po osnovi ugovora o radu ili drugog akta kojim se uređuje radni odnos.
Dakle, dohodak od nesamostalnog rada je onaj koji je ostvaren radom u radnom odnosu te proizlazi iz radnog odnosa i propisa koji uređuju rad i radni odnos.
Člankom 32. stavkom 2. točkom 1. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se drugi dohodak ostvaruje po osnovi primitaka koji se ne smatraju primicima određenim po osnovi nesamostalnog rada iz članka 14. ovoga Zakona. U stavku 3. istoga Članka navedeni su primici koji se smatraju drugim dohotkom, te su u točki 11. navedeni ostali posebno nenavedeni primici koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji. Stavkom 4. istoga članka propisano je da se izdacima koji se priznaju pri utvrđivanju drugog dohotka smatraju uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja iz primitaka, prema posebnim propisima.
Člankom 48. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak utvrđeno je da se predujam poreza na dohodak od drugog dohotka plaća po odbitku, po stopi od 25 % bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. ovoga Zakona. Stavkom 2. istoga članka propisano je da predujam poreza na dohodak od drugog dohotka obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji prilikom svake isplate i istodobno s isplatom.
U članku 40. Zakona o porezu na dohodak navedeni su porezni obveznici koji nisu obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu, a to je, između ostalih, porezni obveznik koji u poreznom razdoblju ostvari drugi dohodak, pod uvjetom da nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu prema članku 39. ovoga Zakona. Porezni obveznik može podnijeti godišnju poreznu prijavu radi:
1. ostvarivanja prava na korištenje izdataka po osnovi uplaćenih premija osiguranja iz članka 12. stavka 9. ovoga Zakona,
2. ostvarivanja prava na neiskorišteni osobni odbitak iz članka 36. i članka 54. ovoga Zakona,
3. prava na ravnomjerno godišnje oporezivanje odnosno godišnje izravnanje porezne osnovice,
4. drugih prava propisanih zakonima.
Ako porezni obveznik podnese godišnju poreznu prijavu radi ostvarivanja navedenih prava, obvezan je u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju.
Slijedom navedenoga, porezni obveznik ostvaruje drugi dohodak, budući daje u mirovini, a njegov rad kod bivšeg poslodavca ne proizlazi iz radnog odnosa. Naime, dohotkom od nesamostalnog rada smatra se onaj dohodak koji je ostvaren radom u radnom odnosu te proizlazi iz radnog odnosa I propisa koji uređuju rad i radni odnos. Kako se primici poreznog obveznika ne smatraju primicima određenim po osnovi nesamostalnog rada, primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dohodak o utvrđivanju drugog dohotka.
Nadalje, porezni obveznik nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu za
ostvareni drugi dohodak, ali je može podnijeti ukoliko želi ostvariti neko od navedenih
prava iz Članka 40. Zakona o porezu na dohodak.
Povratak na prethodnu stranicu