Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-19/02-01/54
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 25.02.2002
Ugovor o privremenom nesamostalnom poslu, prijava u susatv PDV-a
Vezano na vaš upit klasa: 325-04/01-01/03, ur. broj: 251-01-03/6-02-52 od 29. siječnja 2002. u kojem tražite mišljenje o plaćanju poreza na dodanu vrijednost po ugovorima o djelu sklopljenim između Gradskog poglavarstva Grada Zagreba - naručitelja i fizičkih osoba - izvođača, za obavljanje poslova oko sređivanja zemljišnih knjiga u k.o. Grad Zagreb i k.o. Resnik, u nastavku odgovaramo.
Člankom 10. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» broj 127/00) utvrđen je oblik dohotka što ga porezni obveznik može ostvariti na tržištu rada, robe, usluga i kapitala te davanjem na korištenje imovine.
Za prosudbu radi li se o nesamostalnom ili samostalnom radu, mora se procijeniti sva obilježja rada, a ne samo vrstu ugovora i oblik isplate.
Za nesamostalni rad bitno je da ne postoji poslovni rizik za posloprimca i da posloprimac u poslovni proces ulaže samo svoj rad, te da poslodavac određuje vrstu, mjesto i vrijeme rada, utvrđuje visinu isplate koja je u pravilu vezana za radno vrijeme, preuzima na svoj teret izdatke što proizlaze u obavljanju poslova, i stavlja posloprimcu na raspolaganje sredstva rada.
Posao oko sređivanja zemljišnih knjiga u k.o. Grad Zagreb i k.o. Resnik, za koji je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba sklopilo ugovor o djelu s djelatnicima gradske uprave, ima obilježja nesamostalnog rada jer posao vodi Gradski ured za izgradnju grada putem Gradskog poglavarstva, pa nitko od posloprimaca posao ne obavlja samostalno, za vlastiti račun i na vlastitu odgovornost, a vrijeme, mjesto i visinu primitaka unaprijed određuje naručitelj posla.
Glede pitanja obveze poreza na dodanu vrijednost za fizičke osobe koje su u 2001. godini po navedenim ugovorima o djelu ostvarile ukupan prihod viši od 85.000,00 kuna, smatramo da nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost, budući da se ne radi o poduzetničkoj djelatnosti prema odredbama članka 2. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 47/95., 164/98., 105/99., 54/00. i 73/00.) i članka 30. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj, 60/96 do 54/01).
Članak 2. stavak 3. Zakona i članak 29. i 30. Pravilnika, propisuje da se poduzetničkom djelatnošću smatra trajno i samostalno obavljanje djelatnosti s namjerom ostvarivanja prihoda. Pri tom moraju istodobno postojati sva tri obilježja: samostalnost, trajnost i namjera ostvarivanja prihoda, što je razvidno da kod navedenih ugovora nije bilo, pa smo mišljenja da je riječ o nesamostalnom radu koji ne podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost.
Povratak na prethodnu stranicu