Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/07-01/1036
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 17.07.2007
Mogućnost korištenja dijela osobnog odbitka za uzdržavano dijete

Primili smo upit obveznika poreza na dohodak koji se odnosi na mogućnost korištenja dijela osobnog odbitka za uzdržavano dijete. Porezni obveznik je u upitu naveo da majka djeteta u razdoblju od mjeseca studenoga 2004. do mjeseca veljače 2007. godine koristila ukupan iznos dijela osobnog odbitka za uzdržavanje djeteta, iako je za njegovo uzdržavanje primala alimentaciju od podnositelja upita od 950,00 do 1.000,00 kuna. Prema mišljenju poreznog obveznika majka nije. imala pravo na taj dio osobnog odbitka, a zbog propisanog godišnjeg cenzusa primanja do kojega se neka fizička osoba može smatrati uzdržavanom, pa porezni obveznik zahtijeva priznavanje unatrag cjelokupnog iznosa osobnog odbitka. Nastavno odgovaramo.

Člankom 36. stavak 1. i stavak 2. točka 2. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) i člankom 53. stavak 1. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05, 96/06, 68/07) propisano je da se poreznim obveznicima rezidentima ukupan iznos ostvarenog dohotka prema članku 5. toga Zakona, umanjuje za osnovni osobni odbitak u visini 1.600,00 kuna i to za svaki mjesec poreznog razdoblja za koji se utvrđuje porez (ukupno za 19.200,00 kuna godišnje) te da se taj osnovni osobni odbitak uvećava, između ostalog i za 0,5 osnovnog osobnog odbitka za uzdržavano prvo dijete, što znači za vrijeme trajanja uzdržavanja za po 800,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja odnosno za 9.600,00 kuna na godišnjoj razini.

Člankom 36. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez na dohodak i drugi primici koji se u smislu toga Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos šesterostrukog osnovnoga osobnog odbitka iz stavka l. istoga članka toga Zakona, na godišnjoj razini odnosno ne prelaze iznos od 9.600,00 kuna godišnje.

Navedena odredba u konkretnom slučaju znači da se dijete ne može smatrati uzdržavanim djetetom svojim roditeljima odnosno ili majci ili ocu ili i jednom i drugom roditelju, ako je u poreznom razdoblju (kalendarskoj godini) dijete ostvarilo oporezive primitke, primitke na koje se ne plaća porez na dohodak i primitke koji se ne smatraju dohotkom u iznosu većem od 9.600,00 kuna. Dakle, navedeni cenzus primitaka odnosi se na osobu koja je uzdržavana, a ne na osobu uzdržavatelja. U skladu s navedenim, u predmetnom slučaju majka je za protekla porezna razdoblja koristila dio osobnog odbitka po osnovi uzdržavanja svojega djeteta u skladu s navedenim odredbama Zakona o porezu na dohodak.

Člankom 36. stavak 6. Zakona o porezu na dohodak propisano je da ako više osoba uzdržava člana ili članove uže obitelji i djecu, osobni odbitak za te osobe ravnomjerno se raspoređuje na sve koji te članove i djecu uzdržavaju, osim ako se ne sporazume drugačije.

U skladu s navedenim zakonskim odredbama te odredbama o obveznom podnošenju godišnje porezne prijave iz članka 39. odnosno o dobrovoljnom podnošenju porezne prijave iz članka 40. Zakona o porezu na dohodak, a s obzirom da osobni odbitak nije bio podijeljen i na odgovarajući način upisan u poreznim karticama svakog od roditelja, porezni je obveznik u proteklim poreznim razdobljima imao mogućnost iskoristiti polovinu propisanog iznosa osobnog odbitka za uzdržavanje djeteta i to na način da je pri podnošenju porezne prijave mogao u prijavu poreza na dohodak za svako porezno razdoblje upisati podatke o uzdržavanom djetetu i podjeli osobnog odbitka za njegovo uzdržavanje s drugim roditeljem.

Povratak na prethodnu stranicu