Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/07-01/478
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 02.07.2007
Dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora

Od poreznog obveznika "A" iz Ploča, primili smo upit u svezi dijela osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora odnosno ima li porezni obveznik kao vlasnik stana pravo na korištenje porezne olakšice:

1. temeljem ispostavljenog računa za uređaj za pročišćavanje vode iz kojeg je vidljivo da je uređaj i ugrađen,

2. temeljem računa za izmjenu filtara i membrana na uređaju za pročišćavanje vode, koji se troše protekom vremena korištenja,

3. temeljem računa za popravak uređaja za pročišćavanje vode.

U skladu s člankom 36. stavcima 21. i 22. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04) te člankom 59. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05 i 96/06), poreznom obvezniku rezidentu priznaje se dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora na području Republike Hrvatske u njegovom vlasništvu ili vlasništvu njegovog bračnog druga, radi poboljšanja uvjeta stanovanja, a pod uvjetom da u tom stambenom prostoru ima prebivalište i trajno boravi.

U skladu s člankom 59. stavak 3. Pravilnika o porezu na dohodak, izdacima za održavanje postojećeg stambenog prostora poreznog obveznika rezidenta osobito se smatraju izdaci za:

1. održavanje instalacija za grijanje (peći, bojlera, radijatora i drugo), hlađenje (klima-uređaji i drugo), vodovodnih i električnih instalacija i drugo,

2. održavanje krovišta, podova, fasada, zidova i drugo, pod uvjetom da se ne radi o gradnji prema članku 58. ovoga Pravilnika,

3. održavanje stolarije (prozora, vrata i drugo).

 

Dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora priznaje se na temelju vjerodostojnih isprava za obavljene radove i usluge registriranih izvođača radova, koje glase na ime i prezime poreznog obveznika koji koristi dio osobnog odbitka za tu namjenu. Između ostalih, vjerodostojne isprave su izvorni računi registriranih izvođača o izvedenim radovima odnosno uslugama, sadržaja propisanog poreznim propisima uz obvezne podatke o imenu i prezimenu, prebivalištu odnosno adresi stanovanja poreznog obveznika, adresi stambenog prostora na kojem su radovi i usluge izvršene, te dokazi o plaćanju (članak 36. stavak 25. Zakona o porezu na dohodak, te članak 58. stavak 14., članak 59. stavak 6. i 7. točka 4. Pravilnika o porezu na dohodak).

Dakle, iz navedenih propisa proizlazi da porezni obveznik može koristiti izdatke za kupovinu i ugradnju uređaja za pročišćavanje vode, za izmjenu filtara i membrana na uređaju za pročišćavanje vode te za popravak uređaja za pročišćavanje vode, budući da se radi o održavanju vodovodnih instalacija, uz uvjet da godišnjoj poreznoj prijavi priloži izvorni račun registriranog izvođača radova ispostavljen za utrošeni materijal i usluge odnosno radove ili samo za usluge te uz druge propisane uvjete.

 

Povratak na prethodnu stranicu