Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/07-01/592
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 18.06.2007
Priznavanje osobnog odbitka za uzdržavanog člana

U svezi upita o priznavanju osobnog odbitka za uzdržavanog člana koji ima primitak od opskrbnine u iznosu 548,79 kuna i ostvaruje pravo na doplatak za pomoć i njegu u iznosu 400,00 kuna, ukupno 948,79 kuna mjesečno, odnosno 11.385,48 kuna godišnje, u nastavku odgovaramo:

Odredbama članka 36. stavak 4. i 5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04) te članka 53. stavak 1.12. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05 i 96/06) propisano je da se uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju fizičke osobe čiji oporezivi primici iz članka 5. Zakona, primici na koje se ne plaća porez na dohodak iz članka 10. Zakona i drugi primici koji se u smislu Zakona ne smatraju dohotkom prema članku 9. Zakona, ne prelaze 9.600,00 kuna na godišnjoj razini. Iznimno, pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu odnosno pri utvrđivanju iznosa od 9.600,00 kuna godišnje, ne uzimaju se u obzir primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora, doplatka za djecu, opremu novorođenog djeteta i obiteljskih mirovina koje primaju djeca nakon smrti roditelja.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u iznosu od 400,00 kuna mjesečno priznaje se istoj fizičkoj osobi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03 i 44/06), tako da se primitak po osnovi doplatka za pomoć i njegu smatra primitkom prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora te se isti ne uzima u obzir pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu odnosno pri utvrđivanju iznosa od 9.600,00 kuna godišnje.

 

          Budući da fizička osoba ostvaruje i primitak od opskrbnine stečene na temelju odredaba Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01 i 103/03), u iznosu od 6.585,48 kuna godišnje odnosno manje od 9.600,00 kuna godišnje, ista se može smatrati uzdržavanim članom poreznog obveznika, ako ispunjava i druge uvjete za uzdržavanog člana uže obitelji u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak.

 

Povratak na prethodnu stranicu