Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/07-01/546
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 05.06.2007
Dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora

Od gospođe "A.A.", primili smo upit o mogućnosti priznavanja računa za kupovinu i ugradnju klizne stjenke, koji glasi na njezino ime i prezime, kao dijela osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora, koji je u vlasništvu njezina bračnog druga.

 

U skladu s člankom 36. stavcima 21. i 22. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04) te člankom 59. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05 i 96/06), poreznom obvezniku rezidentu priznaje se dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora na području Republike Hrvatske u njegovom vlasništvu ili vlasništvu njegovog bračnog druga, radi poboljšanja uvjeta stanovanja, a pod uvjetom da u tom stambenom prostoru ima prebivalište i trajno boravi.

 

U skladu s člankom 59. stavak 3. Pravilnika o porezu na dohodak, izdacima za održavanje postojećeg stambenog prostora poreznog obveznika rezidenta osobito se smatraju izdaci za:

1. održavanje instalacija za grijanje (peći, bojlera, radijatora i drugo), hlađenje (klima-uređaji i drugo), vodovodnih i električnih instalacija i drugo,

2. održavanje krovišta, podova, fasada, zidova i drugo, pod uvjetom da se ne radi o gradnji prema članku 58. ovoga Pravilnika,

3. održavanje stolarije (prozora, vrata i drugo).

 

Dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora priznaje se na temelju vjerodostojnih isprava za obavljene radove i usluge registriranih izvođača radova, koje, prema članku 36. stavku 25. Zakona, glase na ime i prezime poreznog obveznika koji koristi dio osobnog odbitka za tu namjenu, ako se održavanje financira vlastitim sredstvima poreznog obveznika. Između ostalih, vjerodostojne isprave su izvorni računi registriranih izvođača o izvedenim radovima odnosno uslugama, sadržaja propisanog poreznim propisima uz obvezne podatke o imenu i prezimenu, prebivalištu odnosno adresi stanovanja poreznog obveznika, adresi stambenog prostora na kojem su radovi i usluge izvršene, te dokazi o plaćanju (članak 36. stavak 25. Zakona o porezu na dohodak, te članak 58. stavak 14., članak 59. stavak 6. i 7. točka 4. Pravilnika o porezu na dohodak).

 

Vjerodostojne isprave obvezno glase na ime i prezime poreznog obveznika, osim dokaza o vlasništvu stambenog prostora koja može glasiti i na ime i prezime bračnog druga poreznog obveznika. Ako je postojeći stambeni prostor u vlasništvu bračnog druga poreznog obveznika, porezni obveznik obvezan je svojoj godišnjoj poreznoj prijavi priložiti izvod iz matice vjenčanih koji ne smije biti stariji od šest (6) mjeseci (članak 59. stavak 8. Pravilnika o porezu na dohodak).

 

 

Dakle, iz navedenih propisa proizlazi da porezna obveznica može koristiti izdatke za kupovinu i ugradnju klizne stjenke kao dio osobnog odbitka za stambene potrebe, uz uvjet da godišnjoj poreznoj prijavi priloži izvorni račun registriranog izvođača radova ispostavljen za utrošeni materijal i usluge odnosno radove ill samo za usluge, zatim izvod iz matice vjenčanih koji ne smije biti stariji od šest mjeseci, te uz druge propisane uvjete.

Povratak na prethodnu stranicu