Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/07-01/421
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 16.03.2007
Olakšice za područja posebne državne skrbi i brdsko-planinska područja

Porezna obveznica  uputila nam je predstavku na postupanje Porezne uprave, Područnog ureda Sisak, Ispostave Gvozd. Porezna obveznica navodi da je prihvatila kadrovski stan u Topuskom temeljem ugovora o najmu gdje je prijavila boravište dana 26. lipnja 2006. godine, te je promjenu podataka o boravištu željela upisati u poreznoj kartici - Obrascu PK, što je u Ispostavi Gvozd prvo odbijeno, a zatim je na ponovni zahtjev porezne obveznice prilikom predaje godišnje prijave poreza na dohodak za 2006. godinu promijenjena adresa na poreznoj kartici. Općina Topusko nalazi se na području posebne državne skrbi prve skupine.

Odredbama članka 54. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 177/04) propisano je da se rezidentima koji imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi prve skupine utvrđenim posebnim zakonima, iznimno od članka 36. stavka 1. Zakona, osnovni osobni odbitak utvrđuje u visini 3.840,00 kuna mjesečno. Ovaj osobni odbitak priznaje se u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave, a tijekom poreznog razdoblja pri utvrđivanju predujma dohotka od nesamostalnog rada priznaje se osobni odbitak iz članka 36. stavka 1. i 2. Zakona.

Prema članku 56. stavak 7. do 9. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05 i 96/06), porezni obveznik može podatke koji utječu na pravo korištenja osobnog odbitka iz članka 54. Zakbna, na temelju vjerodostojnih isprava upisati u poreznu karticu - Obrazac PK, ako ostvaruje primitke po osnovi nesamostalnog rada, neovisno što pravo na uvećani osobni odbitak može koristiti u godišnjem obračunu poreza na dohodak po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi. Ako porezni obveznik podnese godišnju poreznu prijavu, a u tijeku poreznog razdoblja nije došlo do promjena koje utječu na visinu osobnog odbitka upisanog u poreznoj kartici -Obrascu PK, porezni obveznik nije obvezan uz godišnju poreznu prijavu priložiti vjerodostojne isprave kojima dokazuje pravo na osobni odbitak. Međutim, Porezna uprava može od poreznog obveznika zatražiti isprave kojima se dokazuje pravo na osobni odbitak, neovisno o podacima iskazanim u poreznoj kartici - Obrascu PK.


Članak 2. Zakona o područjima posebne državne skrbi ("Narodne novine", broj 44/96, 57/96, 124/97, 78/99, 73/00, 87/00, 127/00, 94/01, 88/02, 42/05 i 90/05) propisuje da se područja posebne državne skrbi utvrđuju radi otklanjanja posljedica rata, bržeg povratka stanovništva koje je prebivalo na tim područjima prije Domovinskog rata, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, te postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Republike Hrvatske. Prava iz ovoga Zakona ostvaruju fizičke osobe koje imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi, i pravne osobe koje imaju sjedište na područjima posebne državne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnici).

Člankom 37. Općeg poreznog zakona ("Narodne novine" broj 127/00, 86/01, 150/02) propisano je prebivalište i uobičajeno boravište poreznog obveznika. U smislu ovoga Zakona smatra se da porezni obveznik ima prebivalište ondje gdje ima stan u vlasništvu ili posjedu neprekidno najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Boravak u stanu nije obvezan. Ako porezni obveznik u Republici Hrvatskoj ima u vlasništvu ili posjedu više stanova, prebivalište mjerodavno za oporezivanje utvrđuje se prema mjestu prebivališta obitelji, a za poreznog obveznika samca prema mjestu u kojem se pretežno zadržava ili prema mjestu iz kojeg pretežno odlazi na rad ili obavljanje djelatnosti. Ako porezni obveznik ima prebivalište u tuzemstvu i inozemstvu, smatra se tuzemnim poreznim obveznikom. Uobičajeno boravište ima porezni obveznik u onom mjestu u kojem se zadržava pod okolnostima na temelju kojih se može zaključiti da on u tom mjestu ili na tom području ne boravi samo privremeno. Uobičajenim boravištem smatra se stalan ili vremenski povezan boravak u trajanju od najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Za određivanje uobičajenog boravišta nisu važni kratkotrajni prekidi boravka koji ne traju dulje od jedne godine.

Slijedom navedenog, pravo na uvećani osobni odbitak imaju fizičke osobe koje imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi, koja su utvrđena radi otklanjanja posljedica rata, bržeg povratka stanovništva koje je prebivalo na tim područjima prije Domovinskog rata, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, te postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Republike Hrvatske, Dakle, porezni obveznik može ostvariti pravo na uvećani osobni odbitak za područje posebne državne skrbi ako kumulativno ispunjava uvjete prebivališta i boravka na području posebne državne skrbi. Stoga Porezna uprava može od poreznog obveznika zatražiti isprave kojima se dokazuje pravo korištenja osobnog odbitka iz članka 54. Zakona, sukladno članku 6. stavak 1. i 2. i članku 64. Općeg poreznog zakona te članku 56. stavak 9. Pravilnika o porezu na dohodak.

Povratak na prethodnu stranicu