Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/07-01/162
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 12.02.2007
Porez na dohodak - Potvrde o uplaćenim premijama osiguranja

Od društva "A" primili smo upit koji se odnosi na izdavanje potvrda o uplaćenim premijama dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. U upitu je navedeno da bivši osiguranici likvidiranog društva "B" svoja prava iz dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja ostvaruju u društvu "A" temeljem obavljenog postupka prijenosa portfelja, koji je proveden uz suglasnost HANFA-e, a počevši od 1. svibnja 2006. godine. Za te osiguranike društvo "A" ima podatke o premijama osiguranja koje su uplatili na račun toga društva i to od spomenutog datuma do kraja 2006. godine. S obzirom da društvo "A" ne raspolaže podacima o premijama dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje su osiguranici uplatili likvidiranom društvu "B" do 30. travnja 2006. godine te da te podatke više nije moguće dobiti od likvidiranog društva, postavljeno je pitanje na temelju čega će se osiguranicima priznavati izdaci za uplaćene premije osiguranja u razdoblju 1. siječnja do 30. travnja 2006. godine i to u konačnom obračunu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak na temelju podnesenih prijava poreza na dohodak za 2006. godinu. Nastavno odgovaramo.

Člankom 12. stavak 9. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) propisano je da se izdacima pri utvrđivanju dohotka rezidenata smatraju i tijekom poreznog razdoblja u tuzemstvu uplaćene premije životnog osiguranja koje imaju obilježje štednje, dopunskog i privatnog (sada dodatnog) zdravstvenog osiguranja te dobrovoljnog mirovinskog osiguranja tuzemnim osiguravateljima do visine 1.000,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja, a najviše do 12.000,00 kuna godišnje (uključivo i dijelove osobnog odbitka za zdravstvene i za stambene potrebe poreznog obveznika rezidenta, a prema članku 36. stavak 26. toga Zakona).

U skladu s člankom 16. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak i člankom 18. stavak 2. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05, 96/06) izdacima koji se mogu odbiti pri utvrđivanju dohotka od nesamostalnog rada i predujma poreza na dohodak tijekom poreznog razdoblja smatraju se i premije osiguranja iz članka 12. stavak 9. toga Zakona koje se uplaćuju na teret radnika i drugih fizičkih osoba iz članka 14. istoga Zakona i to na jedan od propisanih načina.

Člankom 42. stavak 9. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da su poslodavci i drugi isplatitelji primitka (plaće) i mirovine koji su pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada dohodak umanjivali za uplaćene premije životnog osiguranja sa obilježjem štednje, dopunskog i privatnog (dodatnog) zdravstvenog osiguranja i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja prema članku 16. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak, obvezni nakon proteka poreznog razdoblja, a najkasnije do kraja mjeseca veljače iduće godine, dostaviti podatke o iskorištenim olakšicama po toj osnovi na obrascu čiji je sadržaj propisan stavkom 10. članka 42. toga Pravilnika i koji je sastavni dio toga Pravilnika.

Svim drugim obveznicima poreza na dohodak - rezidentima, koji tijekom poreznog razdoblja nisu ostvarivali dohodak od nesamostalnog rada ili jesu ostvarivali dohodak od nesamostalnog rada koji poslodavac ili drugi isplatitelj) iz članka 14. Zakona o porezu na dohodak nije tijekom poreznog razdoblja umanjivao za izdatke po osnovi uplaćenih premija osiguranja iz članka 12. stavak 9. istoga Zakona, ti izdaci mogu biti priznati u konačnom obračunu poreza na dohodak po podnesenoj prijavi poreza na dohodak za porezno razdoblje.

Izdaci za uplaćene premije osiguranja iz članka 12. stavak 9. Zakona o porezu na dohodak priznaju se u konačnom obračunu poreza na dohodak po podnesenoj prijavi poreza na dohodak za određeno porezno razdoblje na temelju priloženih isprava iz članka 89. stavak 1. točka 14. Pravilnika o porezu na dohodak odnosno potvrda osiguravatelja iz članka 42. stavak 11. istoga Pravilnika.

Iz navedenog proizlazi da su porezni obveznici rezidenti koji priznavanje izdataka za uplaćene premije osiguranja iz članka 12. stavak 9. Zakona o porezu na dohodak žele ostvariti u konačnom obračunu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak na temelju podnesene prijave poreza na dohodak za porezno razdoblje 2006. godinu, obvezni uz podnesenu prijavu poreza na dohodak za 2006. godinu priložiti i potvrde osiguravatelja i mirovinskih društava za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima o iznosu uplaćenih premija osiguranja s podacima iz članka 42. stavak 10. Pravilnika o porezu na dohodak.

S obzirom da se potvrde s odgovarajućim podacima o uplaćenim premijama dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u razdoblju od 1. siječnja do 30. travnja 2006. godine likvidiranom društvu "B" ne mogu dobiti, mišljenja smo da se izdaci po toj osnovi poreznim obveznicima rezidentima mogu u konačnom obračunu poreza na dohodak za razdoblje 1. siječnja do 30. travnja 2006. godine iznimno priznavati i na temelju isprava o uplati premija dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (naloga o uplati, općih uplatnica, izlista prometa računa sa kojega su plaćanja obavljena, preslika računa kartičara i dokazima o plaćanju računa kartičarima i drugog).


 


 

Povratak na prethodnu stranicu