Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/06-01/1123
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 06.12.2006
Dio osobnog odbitka za darovanja dana u tuzemstvu

Od Ministarstva kulture proslijeđen nam je upit poreznog obveznika o korištenju dijela osobnog odbitka za darovanje. Porezni obveznik bi želio kao fizička osoba darovati uglednog akademskog slikara s ciljem poticanja njegovog kulturno-umjetničkog stvaranja, na način da dano darovanje iskoristi kao porezno priznati trošak.

Prema članku 36. stavak 27. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04), porezni obveznici mogu uvećati osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiroračun, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak. Iznimno, osobni odbitak se uvećava za darovanja dana iznad propisane visine, pod uvjetom da su dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programa i akcija, ali ne i za redovnu djelatnost primatelja darovanja.

Osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu priznaje se u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave i to nakon osobnog odbitka iz stavka 1. i 2. članka 36. Zakona o porezu na dohodak (članak 36. stavak 28. Zakona).

Prema članku 89. stavak l. točka 11. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05 i 96/06), godišnjoj poreznoj prijavi treba priložiti preslike naloga o doznaci u novcu i ugovora o danim darovanjima u drugim dobrima i uslugama za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi danih darovanja.

Shodno navedenom, porezni obveznik može izvršiti darovanje te uvećati svoj osobni odbitak za dano darovanje pod slijedećim uvjetima, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak:

- da je darovanje dano u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiroračun,

- da je darovanje dano u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe,

- da je darovanje dano udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima,

- da porezni obveznik podnese godišnju poreznu prijavu za porezno razdoblje u kojem je dao darovanje,

- da godišnjoj poreznoj prijavi priloži preslike naloga o doznaci u novcu i ugovora o danim darovanjima u drugim dobrima i uslugama.

Pod uvjetom da je porezni obveznik podnio godišnju poreznu prijavu za proteklu godinu, može se obračunati osobni odbitak za dano darovanje do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini utvrđen godišnji porez na dohodak.

Povratak na prethodnu stranicu