Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:453-01/06-01/30
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 24.08.2006
Mogućnost korištenja izdataka za uplaćene premije životnog osiguranja

Od društva "A" primili smo upit koji se odnosi na mogućnost izdavanja potvrda o uplaćenim premijama životnog osiguranja sa obilježjem štednje i to fizičkim osobama koji obavljaju samostalnu djelatnost, pri čemu su ugovaratelji osiguranja njihove samostalne djelatnosti (u predmetnom upitu radi se o obrtu), a osigurani ci su te fizičke osobe. Postavljeno je i pitanje postupanja u slučajevima kada se podaci iz potvrda o premijama koje su korištene kao porezna olakšica koje izdaje Porezna uprava ne slažu sa podacima iz datoteka koje se primaju od Porezne uprave. Nastavno odgovaramo.

Člankom 12. stavak 9. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) propisano je da se izdacima pri utvrđivanju dohotka rezidenata smatraju i tijekom poreznog razdoblja u tuzemstvu uplaćene premije životnog osiguranja koje imaju obilježje štednje, dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja te dobrovoljnog mirovinskog osiguranja tuzemnim osiguravateljima do visine 1.000,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja, a najviše do visine određene člankom 36. stavak 26. istoga Zakona odnosno izdaci po toj osnovi uključivo i osobni odbitak iz članka 36. stavci 12. do 25. toga Zakona mogu se priznati najviše do 12.000,00 kuna u poreznom razdoblju (kalendarskoj godini).

Kod životnog osiguranja sa obilježjem štednje (mješovito osiguranje za slučaj smrti i doživljenja), ugovaratelj osiguranja zaključuje sa društvom za osiguranje policu osiguranja u kojoj se kao osiguranik navodi isključivo fizička osoba. Ugovaratelj osiguranju je u pravilu fizička osoba koja je i obveznik poreza na dohodak, ali može biti i pravna odnosno fizička osoba kao poslodavac, dok korisnik osiguranja može biti fizička osoba koja je kao korisnik navedena u polici osiguranja ili pravna odnosno fizička osoba koja je poslodavac. Ako fizička osoba želi koristiti umanjenje dohotka ostvarenog iz bilo kojeg izvora za izdatke po osnovi uplaćenih premija životnog osiguranja sa obilježjem štednje iz članka 12. stavak 9. Zakona o porezu na dohodak, u polici osiguranja treba biti navedena kao osiguranik, a istodobno u pravilu i kao ugovaratelj osiguranja. Iznimno, ugovaratelj dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja može u skladu s člankom 18. stavak 3. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05) biti i poslodavac pravna i fizička osoba, osiguranik može biti njegov radnik, a korisnik osiguranja osiguranik radnik ili poslodavac. Ako je ugovaratelj dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja poslodavac, osiguranik radnik, a korisnik osiguranja radnik ili neka druga fizička osoba kao takva imenovana u polici osiguranja, radniku se može priznati izdatak po osnovi uplaćenih premija osiguranja u poreznom razdoblju, pod uvjetom daje premija osiguranja uplaćena iz njegove plaće.

Međutim, fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost iz članka 18. Zakona o porezu na dohodak (obrtnik) može u skladu s člankom 25. stavak 7. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05) koristiti umanjenje dohotka za izdatak po osnovi uplaćenih premija osiguranja iz članka 12. stavak 9. Zakona o porezu na dohodak, pod uvjetom da je u polici osiguranja navedena kao osiguranik i kao ugovaratelj osiguranja te daje navedena i kao korisnik osiguranja ili eventualno da je kao korisnik osiguranja navedena neka druga fizička osoba.

Pod navedenim uvjetima osiguravatelj može fizičkoj osobi koja obavlja samostalnu djelatnost izdati Potvrdu o uplaćenim premijama životnog osiguranja sa obilježjem štednje i to prema pisanom tumačenju Porezne uprave, Središnji ured, klasa: 410-01/02-01/197, ur.broj: 513-07/02-14 od 13. prosinca 2002. godine.

U dijelu koji se odnosi na nepodudarnost podataka koje osiguravatelji dobivaju iz potvrda koje izdaju nadležne ispostave Porezne uprave o visini korištenih izdataka po osnovi premija osiguranja (na temelju zahtjeva korisnika osiguranja odnosno izjave o korištenju izdatka na temelju police životnog osiguranja) i naknadno dostavljenih podataka od Porezne uprave iz aplikacije "Porezno priznate premije osiguranja", mišljenja smo da se u svakom pojedinačnom slučaju treba kontaktirati nadležna ispostava Porezne uprave prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta poreznog obveznika fizičke osobe.

Povratak na prethodnu stranicu