Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/06-01/338
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 29.06.2006
Porezno priznati izdaci po osnovi osiguranja života za slučaj vjenčanja

U svezi upita o porezno priznatim izdacima po  osnovi uplaćenih premija osiguranja života za slučaj vjenčanja, u nastavku odgovaramo:

Prema članku 12. stavku 9. Zakona o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 177/04; u daljnjem tekstu: Zakon), izdacima pri utvrđivanju dohodaka rezidenata smatraju se tijekom poreznog razdoblja u tuzemstvu uplaćene premije životnog osiguranja koje imaju obilježje štednje, dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja te dobrovoljnog mirovinskog osiguranja tuzemnim osiguravateljima do visine 1.000,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja (ako se izdaci koriste pri umanjivanju primitaka po osnovi nesamostalnog rada (plaće/mirovine) u tijeku poreznog razdoblja), a najviše do 12.000,00 kuna godišnje.

U skladu s člankom 36. stavkom 26. Zakona, rezident osobni odbitak po osnovi zdravstvenih usluga i stambenih potreba (kupnja ili gradnja prvog stambenog prostora, održavanje postojećeg stambenog prostora i plaćena slobodno ugovorena najamnina) i izdatke po osnovi uplaćenih porezno priznatih premija osiguranja iz članka 12. stavka 9. Zakona može koristiti u ukupnom iznosu najviše do 12.000,00 kuna godišnje.

Primici u visini uplaćenih i porezno priznatih premija životnog osiguranja sa obilježjem štednje i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja smatraju se dohotkom od osiguranja, a u slučaju otkupa polica životnog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja ili prestanka osiguranja dohotkom se smatra iznos primitka, ako je manji od uplaćenih premija osiguranja, (članak 31. stavak 1. Zakona). U skladu s člankom 52. Zakona, predujam poreza na dohodak od osiguranja obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji primitka, istodobno s isplatom, kao porez po odbitku. Predujam poreza plaća se od osnovice primitka u visini uplaćenih porezno priznatih premija osiguranja, odnosno u visini isplaćene svote ako je manji od uplaćenih premija osiguranja, po stopi od 15%, bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. Zakona. 

 Iz dostavljene Potvrde osiguravatelja o uplaćenim premijama osiguranja života za slučaj vjenčanja može se zaključiti da je riječ o osiguranju života (za djecu odnosno za vjenčanje) koje ima obilježje štednje odnosno kojim se osigurava osoba koja skrbi za dijete, a osigurana svota isplaćuje se djetetu nakon njegova vjenčanja. Ako se dijete ne vjenča do određene životne dobi, isplata osigurane svote obavlja se po isteku osiguranja u godini u kojoj ono navršava ugovorenu životnu dob.

Temeljem iznesenog, ako je osigurano naknadno oporezivanje dohotka od osiguranja odnosno osigurane svote koja se isplaćuje pod ugovorenim uvjetima, ugovaratelju osiguranja života za slučaj vjenčanja koji je u polici osiguranja istodobno naveden kao osiguranik, može se priznati izdatak po osnovi navedenih uplaćenih premija osiguranja u skladu s odredbama Zakona i na temelju Potvrde osiguravatelja o uplaćenim premijama osiguranja koju je porezni obveznik obvezan priložiti uz svoju godišnju poreznu prijavu. U tom slučaju, isplatitelj (osiguravatelj) biti će obvezan pri isplati osigurane svote obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak od osiguranja sukladno članku 31. Zakona.

Povratak na prethodnu stranicu