Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/06-01/1104
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 27.11.2006
Porez na dohodak - izdaci po osnovi uplaćenih premija zdravstvenog osiguranja

Društvo "A" dostavilo nam je upit koji se odnosi na tumačenje članka 12. stavak 9. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) u dijelu koji se odnosi na priznavanje izdataka po osnovi uplaćenih premija dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja, u odnosu na odredbe novih propisa o zdravstvenom osiguranju. Nastavno odgovaramo.

Člankom 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" 94/01, 88/02, 148/02, 117/03, 30/04, 177/04, 90/05) koji se primjenjivao do 2. kolovoza 2006. godine bilo je propisano da je zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj osnovno, dopunsko i privatno. Osnovnim zdravstvenim osiguranjem, kao obveznim osiguranjem, osiguravala su se svim osiguranim osobama prava i obveze iz osnovnog zdravstvenog osiguranja na načelima uzajamnosti i solidarnosti, na način i pod uvjetima utvrđenim tim Zakonom, a putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Dopunskim zdravstvenim osiguranjem koje su provodila društva za osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, osiguranim se osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje osiguravalo plaćanje razlike u vrijednosti zdravstvenih usluga koje se nisu podmirivale u okviru osnovnog zdravstvenog osiguranja. Privatnim zdravstvenim osiguranjem koje su provodila osiguravajuća društva osobe osigurane preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje mogle su se osigurati i na prava iz zdravstvenog osiguranja koja nisu bila obuhvaćena osnovnim zdravstvenim osiguranjem. Dopunsko i privatno zdravstveno osiguranje bilo je dobrovoljno.

Člankom 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 85/06) koji se primjenjuje od 3. kolovoza 2006. godine propisani je da je u Republici Hrvatskoj zdravstveno osiguranje obvezno i dobrovoljno. Obvezno osiguranje provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, putem kojega se svim osiguranim osobama osiguravaju prava i obveze iz obveznog zdravstvenog osiguranja na načelima uzajamnosti i solidarnosti. Dobrovoljno zdravstveno osiguranje provodi se na način i pod uvjetima utvrđenim posebnim zakonom i to Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 85/06).

Člankom 2. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju propisano je da se dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem smatra dopunsko, dodatno i privatno zdravstveno osiguranje.

Odredbama članka 5. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju propisano je da se dopunskim zdravstvenim osiguranjem osigurava pokriće dijela troškova do pune cijene zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (doplata) iz članka 15. i 16. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Dopunsko zdravstveno osiguranje pod propisanim uvjetima provode društva za osiguranje, a i Hrvatski zavod za obvezno zdravstveno osiguranje u dijelu koji se odnosi na pokriće dijela troškova do pune cijene zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (doplata) iz članka 15. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Odredbama članka 6. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju propisano je da se dodatnim zdravstvenim osiguranjem osigurava viši standard zdravstvene zaštite u odnosu na standard zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja te veći opseg prava u odnosu na prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, a provode ga isključivo društva za osiguranje pod propisanim uvjetima.

Odredbama članka 7. toga Zakona propisano je da se privatnim zdravstvenim osiguranjem osigurava zdravstvena zaštita fizičkim osobama koje borave u Republici Hrvatskoj, a koje se nisu obvezne osigurati sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, a pod propisanim uvjetima provode ga osiguravajuća društva.

Detaljnije odredbe o ugovaratelju osiguranja, osiguraniku, osiguravatelju i načini ugovaranja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (dopunskog, dodatnog i privatnog) propisane su odredbama članaka od 11. do 34. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

Člankom 12. stavak 9. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se izdacima pri utvrđivanju dohotka rezidenata smatraju se tijekom poreznog razdoblja u tuzemstvu uplaćene premije životnog osiguranja sa obilježjem štednje, dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja te dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja tuzemnim osiguravateljima do visine 1.000,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja, a najviše do visine određene člankom 36. stavak 26. toga Zakona.


 

Navedene odredbe članka 12. stavak 9. Zakona o porezu na dohodak propisane su u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju koji se primjenjivao u vrijeme kada je navedeni porezni propis stupio na snagu i počeo se primjenjivati. Zbog toga je Zakonom o porezu na dohodak i propisano da se izdacima pri utvrđivanju dohotka rezidenata pod propisanim uvjetima smatraju, između ostalih i premije dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja, a s pravima i obvezama osiguranika koje su bile propisane tada važećim Zakonom o zdravstvenom osiguranju.

Odredbama novog Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju institut privatnog zdravstvenog osiguranja sadržajno više nije propisan na način kako je bio propisan Zakonom o zdravstvenom osiguranju koji se primjenjivao do 2. kolovoza 2006. godine. Obzirom da prema novom Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, prava i obveze prijašnjeg privatnog zdravstvenog osiguranja sadržajno odgovaraju dodatnom zdravstvenom osiguranju u smislu da se tim putem osiguranicima osigurava viši standard zdravstvenih usluga i veći opseg prava, to se odredbe članka 12. stavak 9. Zakona o porezu na dohodak koje se odnose na priznavanje premija osiguranja od 3. kolovoza 2006. godine treba primjenjivati na način da se priznaju izdaci pod propisanim uvjetima po osnovi uplaćenih premija dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja.

U skladu s navedenim obveznicima poreza na dohodak se pod propisanim uvjetima mogu priznati izdaci za uplaćene premije dopunskog i privatnog (sada dodatnog) zdravstvenog osiguranja, a po ugovorima odnosno policama osiguranja koje su sa osiguravajućim društvima (a za dopunsko zdravstveno osiguranje i sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje) zaključene do 2. kolovoza 2006. godine. U tom slučaju se ti izdaci mogu tijekom poreznog razdoblja priznati putem poslodavaca pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak iz isplaćenih plaća radnicima odnosno u godišnjem obračunu poreza iz plaća kojega poslodavci sastavljaju prema članku 38. Zakona o porezu na dohodak i članku 68. stavci 5., 6., 7. i 8. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05, 96/06), a i u konačnom obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje prijave poreza na dohodak prema člancima 37., 39. do 42. toga Zakona i člancima 81., 82., 84. do 89. toga Pravilnika.

Člankom 42. stavak 11. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da porezni obveznici koji izdatke po osnovama iz članka 12. stavak 9. Zakona o porezu na dohodak, žele iskoristiti u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave, obvezni su uz prijavu priložiti potvrde osiguravatelja, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom o visini uplaćenih premija osiguranja s podacima koji su propisani člankom 42. stavak 10. istoga Pravilnika.

Iz navedenog proizlazi da su osiguravajuća društva obvezna osiguranicima koji su fizičke osobe, dati potvrdu o visini uplaćenih premija osiguranja u svakom poreznom razdoblju (kalendarskoj godini), pri čemu u potvrdi trebaju navesti napomene da se uplaćeni iznos premija osiguranja odnosni na privatno zdravstveno osiguranje do 2. kolovoza 2006. godine odnosno da se uplaćeni iznos premija osiguranja odnosi na dodatno zdravstveno osiguranje od 3. kolovoza 2006. godine ili samo napomenu da se iznos uplaćenih premija osiguranja odnosi na privatno odnosno dodatno zdravstveno osiguranje.

Povratak na prethodnu stranicu