Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/06-01/844
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 17.10.2006
Dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora

Od porezne obveznice  'A'  primili srno upit o priznavanju dijela osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora vlastitim sredstvima. Porezna obveznica navodi da je suvlasnica u 1/2 idealnog dijela stana, daje njezin vanbračni suprug suvlasnik u drugoj 1/2 idealnog dijela stana, te daje u održavanje stana uložila 12.000,00 kuna vlastitih sredstava tijekom 2005. godine, što je iskazala u godišnjoj poreznoj prijavi za 2005. godinu kao dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora

Pitanje je da li porezna obveznica kao suvlasnica u 1/2 idealnog dijela stana može koristiti ukupno plaćeni iznos od 12.000,00 kuna kao dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora, ili može koristiti samo 1/2 uloženih vlastitih sredstava odnosno 6.000,00 kuna u godišnjoj poreznoj prijavi.

Postavljeno je i pitanje da li se odredbe o dijelu osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora mogu primijeniti na vlasništvo vanbračnih drugova, s obzirom daje vanbračna zajednica temeljem posebnih propisa (Obiteljski zakon, Zakon o nasljeđivanju)  izjednačena s bračnom.

U skladu s člankom 36. stavcima 18. do 22. Zakona o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 177/04) te člankom 59. Pravilnika o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 95/05), poreznom obvezniku rezidentu priznaje se dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora na području Republike Hrvatske u njegovom vlasništvu ili vlasništvu njegovog bračnog druga, radi poboljšanja uvjeta stanovanja, a pod uvjetom da u tom stambenom prostoru ima prebivalište i trajno boravi. Dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora priznaje se poreznom obvezniku rezidentu najviše do iznosa od 12.000,00 kuna godišnje (uključujući i uvećanje osobnog odbitka za zdravstvene usluge, za kupnju ili gradnju stambenog prostora, po osnovi plaćene najamnine, te izdatke za uplaćene porezno priznate premije osiguranja) i to po osnovi održavanja postojećeg stambenog prostora vlastitim sredstvima i/ili sredstvima namjenskog stambenog kredita, kada se uvećanje osobnog odbitka priznaje u visini plaćenih kamata po tom kreditu.

U skladu s navedenim, porezna obveznica, koja je suvlasnica u 1/2 idealnog dijela stana, može koristiti ukupno plaćeni iznos od 12.000,00 kuna vlastitih sredstava kao dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora, ukoliko su ispunjeni svi uvjeti propisani Zakonom i Pravilnikom.

Nadalje, odredbe o dijelu osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora ne odnose se na vlasništvo vanbračnih drugova, budući da je navedenim odredbama Zakona i Pravilnika izričito propisano da se poreznom obvezniku rezidentu priznaje dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora na području Republike Hrvatske u njegovom vlasništvu ili vlasništvu njegovog bračnog druga. Ukoliko je postojeći stambeni prostor u vlasništvu bračnog druga poreznog obveznika, porezni obveznik obvezan je svojoj godišnjoj poreznoj prijavi priložiti izvod iz matice vjenčanih koji ne smije biti stariji od šest mjeseci..

Povratak na prethodnu stranicu