Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/06-01/596
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 27.11.2006
Carinska davanja, oporezivanje pdv-om i porezom po odbitku autorskih prava


 

Društvo „A“ d.o.o.,  obratilo nam se s upitom u svezi carinskih davanja, oporezivanja porezom na dodanu vrijednost i porezom po odbitku autorskih prava koja kupuje od nerezidenta radi prodaje tih prava u tuzemstvu i u inozemstvo te radi proizvodnje u tuzemstvu i izvoza tih proizvoda.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Prema odredbama članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine", broj 47/95 do 90/05), porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

Kod oporezivanja usluga s elementom inozemnosti, mjesto oporezivanja propisano je odredbama članka 5. Zakona.

Prema općoj odredbi članka 5. stavak 3. Zakona, mjestom oporezivanja smatra se mjesto obavljanja usluga što razumijeva sjedište poduzeća koje obavlja usluge ili mjesto gdje se usluge stalno obavljaju.

Kada se radi o uslugama iz članka 5. stavak 6. Zakona, propisano je da se oporezuju prema mjestu primatelja usluge. Između ostalog, u članku 5. stavak 6. točka 1. Zakona, propisano je da se kod usluga prijenosa, ustupanja i korištenja autorskih prava, patenata, licencija, zaštitnog znakovlja i sličnih prava te odricanje od tih prava, porez na dodanu vrijednost plaća prema mjestu primatelja usluge.

Članak 19. stavak 2. Zakona propisuje da je domaći poduzetnik obvezan obračunati i platiti porez na dodanu vrijednost kada mu inozemni poduzetnik obavi uslugu na način i u rokovima propisanim Zakonom.

 

Prema tome, kada inozemni poduzetnik ustupa tuzemnom poduzetniku autorska prava, tada je tuzemni poduzetnik obvezan temeljeni odredbi članka 5. stavak 6. točka 1. i članka 19. stavak 2. Zakona obračunati i uplatiti porez na dodanu vrijednost na usluge koje mu je obavio poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu. Kada tuzemni poduzetnik ustupa autorska prava inozemnom poduzetniku, navedene usluge ne oporezuju se prema odredbama hrvatskoga Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Ako inozemni poduzetnik ustupa tuzemnom poduzetniku autorska prava kako bi tuzemni poduzetnik mogao u tuzemstvu proizvoditi dobra koja će kasnije izvesti, napominjemo da je također tuzemni poduzetnik kao primatelj usluge ustupanja autorskih prava obvezan temeljem odredbi članka 5. stavak 6. točka 1. i članka 19. stavak 2. Zakona obračunati i uplatiti porez na dodanu vrijednost. U vezi navedenog napominjemo da su prema članku 13. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, izvozne isporuke dobara uključujući prijevozne i sve druge otpremne usluge oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Porez po odbitku u smislu članka 31. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 177/04, 90/05 i 57/06), i članka 49. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine, broj 95/05), je porez kojim se oporezuje dobit koju ostvari nerezident u Republici Hrvatskog, a plaća se, između ostalog, na autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva (primjerice prava na reprodukciju, patente, licencije, zaštitni znak i druga slična prava) koja se plaćaju inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe. Porezna osnovica poreza po odbitku je bruto iznos naknade koju tuzemni isplatitelj plaća nerezidentu - inozemnom primatelju, međutim, ako naknada podliježe obvezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost, porez po odbitku plaća se na osnovicu bez poreza na dodanu vrijednost. Porez po odbitku plaća se po stopi 15%.

Porezni obveznik poreza po odbitku je prema članku 31. stavak 2. Zakona o porezu na dobit i članka 49. Pravilnika o porezu na dobit, tuzemni isplatitelj koji plaća naknade inozemnim osobama, poduzetnicima koji nisu fizičke osobe. Porez po odbitku plaća se i ako se obveza rješava na način koji nije plaćanje. Tuzemni isplatitelj, obveznik poreza po odbitku dužan je mjerodavnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti pregled svih isplaćenih naknada s podacima o nazivu inozemnog primatelja, datumu i iznosu isplate, kao i primijenjenoj stopi poreza po odbitku, istovremeno s predajom porezne prijave poreza na dobit.

Tuzemni isplatitelj naknade obvezan je nerezidentima pri svakoj isplati naknada, obračunati, obustaviti i uplatiti porez po odbitku u skladu s odredbama Zakona, ako ti nerezidenti imaju sjedište u državama s kojima Republika Hrvatska ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, ako nerezident ima sjedište u državi s kojom Republika Hrvatska primjenjuje ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, obvezan je prilikom isplate obračunati, obustaviti i uplatiti porez po odbitku na način određen ugovorom i Zakonom. Člankom 51. stavak 2. Pravilnika propisano je ako Republika Hrvatska ima s državom čiji je porezni obveznik rezident sklopljen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, odredbe ugovora primjenjuju se na način propisan stavcima 5. do 10. ovoga članka.

 

Prema navedenom, smatramo daje tuzemni poduzetnik u oba slučaja, i kada mu pravna osoba nerezident ustupa autorska prava radi daljnje prodaje u tuzemstvu i inozemstvu odnosno radi proizvodnje u tuzemstvu na vremenski ograničeno razdoblje, obvezan obračunati, obustaviti i uplatiti porez po odbitku u skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit i ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ako je sklopljen.

 

U svezi plaćanja carinskih davanja podnositelj upita treba se obratiti Carinskoj upravi.

 

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

 

 

 

 
Povratak na prethodnu stranicu