Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/06-01/583
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 05.07.2006
Dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora
Od gospodina "A.A." iz Pazina, primili smo upit o priznavanju dijela osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora sredstvima namjenskog stambenog kredita u visini plaćenih kamata po tom kreditu u slučaju kada porezni obveznik ne može predati Ispostavi Porezne uprave izvorne račune o izvedenim radovima odnosno uslugama, budući da ih je morao predati "Raiffeisen stambenoj štedionici" d.d. za pokriće kredita.

U skladu s člankom 36. stavcima 18. do 22. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04) te člankom 59. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05), poreznom obvezniku rezidentu priznaje se dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora na području Republike Hrvatske u njegovom vlasništvu ili vlasništvu njegovog bračnog druga, radi poboljšanja uvjeta stanovanja, a pod uvjetom da u tom stambenom prostoru ima prebivalište i trajno boravi. Uvećanje osobnog odbitka rezident može koristiti po osnovi održavanja postojećeg stambenog prostora vlastitim sredstvima i/ili sredstvima namjenskog stambenog kredita kada se uvećanje osobnog odbitka priznaje u visini plaćenih kamata po tom kreditu.

Izdaci za održavanje postojećeg stambenog prostora priznaju se poreznom obvezniku rezidentu kao dio osobnog odbitka pod uvjetom da o nastanku tih izdataka posjeduje i svojoj godišnjoj poreznoj prijavi priloži izvorne račune registriranih izvođača radova izdane za utrošeni materijal i usluge ili samo za usluge.

Dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora priznaje se na temelju vjerodostojnih isprava za obavljene radove i usluge registriranih izvođača radova, koje, glase na ime i prezime poreznog obveznika koji koristi dio osobnog odbitka za tu namjenu, ako se održavanje financira vlastitim sredstvima poreznog obveznika. Ako porezni obveznik održavanje postojećeg stambenog prostora financira sredstvima namjenskog stambenog kredita, obvezan je izvornim računima registriranih izvođača radova i usluga koji glase na njegovo ime i prezime dokazati iskorištenje sredstava namjenskog stambenog kredita, osim ako se održavanje financira sredstvima namjenskog stambenog kredita koji je poreznom obvezniku odobren prije 1. siječnja 2005. godine. U godini u kojoj na navedeni način dokaže u cijelosti namjenski iskorištena sredstva stambenog kredita, porezni obveznik rezident može koristiti dio osobnog odbitka za tu namjenu.

U skladu s mišljenjem Porezne uprave - Središnjeg ureda pod brojem klase: 410-01/06-01/155, ur.broj: 513-07-21-01/06-1 od 9. veljače 2006. godine, iznimno se može priznati dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora temeljem preslika izvornih računa registriranih izvođača radova i usluga ovjerenih kod javnog bilježnika, ako porezni obveznik nije u posjedu navedenih računa, jer ih je morao predati banci ili štedionici za pokriće kredita, te ako su ispunjeni uvjeti za priznanje navedenog osobnog odbitka propisani Zakonom i Pravilnikom.
Povratak na prethodnu stranicu