Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/05-01/199
Urudžbeni broj:513-04-21-01/06-3
Zagreb, 14.06.2006
Priznavanje osobnog odbitka po osnovi invalidnosti - mišljenje
Od Porezne uprave, Područnog ureda Pazin, primili smo upit o priznavanju uvećanog osobnog odbitka u visini 1,0 po osnovi invalidnosti za uzdržavano dijete poreznog obveznika "N.N.". Kćer poreznog obveznika je potpuno lišena poslovne sposobnosti, rješenjem Centra za socijalnu skrb stavljena je pod roditeljsku skrb nakon punoljetnosti, te je trajno smještena u ustanovu za mentalno retardirane osobe. Porezni obveznik koristi uvećanje osobnog odbitka u visini 0,3 po osnovi invalidnosti za uzdržavano dijete.

Člankom 36. stavkom 2. točkom 4. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04) propisano je da rezidenti mogu uvećati osnovni osobni odbitak u visini 1,0 osnovnoga osobnog odbitka za poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe kojima je rješenjem, na temelju posebnih propisa, utvrđena invalidnost po jednoj osnovi 100% i/ili koji radi invalidnosti imaju, na temelju posebnih propisa, pravo na tuđu pomoć i njegu. U tom slučaju porezni obveznik za sebe osobno i za istu osobu koju uzdržava ne može koristiti osobni odbitak u visini 0,3 osnovnoga osobnog odbitka.

U članku 36. stavku 8. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se osobama s invaliditetom, u smislu Zakona, smatraju fizičke osobe - porezni obveznik i/ili uzdržavani članovi njegove uže obitelji i uzdržavana djeca, kojima je rješenjem donesenim prema propisima o mirovinskom osiguranju, zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, socijalnoj skrbi, odgoju i obrazovanju te prema drugim posebnim propisima utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje.

Člankom 54. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05) propisano je da rezidenti mogu koristiti dio osobnog odbitka iz članka 36. stavka 2. točke 4. Zakona u visini 1,0 osnovnoga osobnog odbitka za sebe osobno, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe kojima je rješenjem, na temelju posebnih propisa, utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje po jednoj osnovi 100% i/ili koji zbog invalidnosti ili tjelesnog oštećenja imaju, temeljem posebnih propisa, pravo na tuđu pomoć i njegu. Uvećanje osobnog odbitka priznaje se ukupno u visini 1,0 osnovnoga osobnog odbitka ako je rezidentu, uzdržavanom članu njegove uže obitelji odnosno djetetu rješenjem na temelju posebnih propisa, utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje po jednoj osnovi 100% i koji zbog invalidnosli ili tjelesnog oštećenja ima odnosno imaju, temeljem posebnih propisa, pravo na tuđu pomoć i njegu.

Pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi invalidnosti ili tjelesnog oštećenja iz članka 36. stavka 2. točaka 3. i 4. Zakona može se priznati djetetu ili poreznom obvezniku koji uzdržava dijete i na temelju vjerodostojnih isprava nadležnih tijela prema posebnim propisima, kojima se utvrđuje potpuna (100%-tna) ili djelomična invalidnost ili tjelesno oštećenje djeteta (članak 54. stavak 3. Pravilnika).

Iz navedenih odredbi Zakona i Pravilnika proizlazi da se uvećanje osnovnog osobnog odbitka u visini 1,0 može priznati poreznom obvezniku za njega osobnu, te za svakog uzdržavanog člana uže obkelji i svako dijete, ako su osobe kojima je, na temelju posebnih propisa:
a) rješenjem utvrđen invaliditet ili tjelesno oštećenje po jednoj osnovi 100%,
b) rješenjem utvrđeno pravo na tuđu pomoć i njegu radi invaliditeta ili tjelesnog oštećenja.

Iznimno, uvećanje osnovnog osobnog odbitka može se priznati poreznom obvezniku za uzdržavano dijete na temelju vjerodostojnih isprava nadležnih tijela prema posebnim propisima, kojima je utvrđen potpuni invaliditet ili tjelesno oštećenje djeteta.

Iz upita Porezne uprave, Područnog ureda Pazin nije vidljiv stupanj invalidnosti uzdržavanog djeteta poreznog obveznika, a navedeno je da dijete nema utvrđeno pravo na tuđu pomoć i njegu radi invaliditeta ili tjelesnog oštećenja, nego mu je utvrđeno pravo na smještaj izvan obitelji. Prema članku 48. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03), korisnik kojemu je osiguran stalni ili tjedni smještaj u sklopu skrbi izvan vlastite obitelji, ne može ostvarili pravo na doplatak za pomoć i njegu.

Stoga je potrebno utvrditi stupanj invaliditeta ili tjelesnog oštećenja uzdržavanog djeteta, te ako je nalazom i mišljenjem tijela vještačenja utvrđeno da dijete ima teže tjelesno ili mentalno oštećenje, može se priznati uvećanje osnovnog osobnog odbitka u visini 1,0. Pravo na uvećanje osnovnog osobnog odbitka u visini 1,0 isključuje korištenje osobnog odbitka u visini 0,3 iz članka 36. stavka 2. točke 3. Zakona.
Povratak na prethodnu stranicu