Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/06-01/384
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 24.04.2006
Osobni odbitak za uzdržavano dijete koje prima osobnu invalidninu
Od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Uprave za socijalnu skrb, primili smo
podnesak gospodina "A", u uvezi s osobnim,
odbitkom za uzdržavano dijete koje prima osobnu invalidninu temeljem propisa iz
sustava socijalne skrbi. Porezni obveznik je po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi za
2004. godinu dobio privremeno porezno rješenje u kojem se ne priznaje uvećanje
osobnog odbitka za uzdržavano dijete s invaliditetom, jer dijete ostvaruje osobnu
invalidninu u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno, odnosno u iznosu od 12.000,00 kuna
godišnje.
Člankom 29. stavak l. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 127/00, 150/02, 163/03 i 30/04), koji je bio na snazi do 31.12.2004. godine, propisan je osnovni osobni odbitak za porezne obveznike u visini 1.500,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja za koji se utvrđuje porez. Člankom 29. stavak 2. točka 2. Zakona o porezu na dohodak propisani su faktori osobnog odbitka za uzdržavanu djecu, a stavkom 5. istoga članka propisano je da se djecom smatraju djeca koju roditelji, staratelji, usvojitelji, poočimi i pomajke uzdržavaju.
U skladu s člankom 29. stavak 2, točka 3. Zakona o porezu na dohodak, osobni odbitak se uvećava za 0,25 za poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe s invaliditetom. Prema odredbama članka 50. stavak 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 140/03, 188/03, 198/03 i 169/04), osobama s invaliditetom smatraju se fizičke osobe (porezni obveznik i/ili uzdržavani članovi njegove uže obitelji) kojima je rješenjem donesenim prema propisima o mirovinskom osiguranju, zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, socijalnoj skrbi, odgoju i obrazovanju te prema drugim propisima utvrđeno tjelesno oštećenje ili invalidnost.

Odredbama članka 6. stavak 2. točka 2.1. podtočka 2.1.2. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se dohotkom ne smatraju primici za koje fizičke osobe ne pružaju tržišne protuusluge i to primici po posebnim propisima kao što su socijalne potpore.
Međutim, člankom 29. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju fizičke osobe čiji dohodak i drugi primici koji se u smislu ovoga Zakona ne smatraju dohotkom, ne
prelaze iznos peterostrukoga osnovnog osobnog odbitka na godišnjoj razini. Prema odredbama članka 50. stavak 4. Pravilnika o porezu na dohodak, uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju se oni članovi uže obitelji čiji dohodak i drugi primici ne prelaze 7.500,00 kuna godišnje.
Slijedom navedenoga, porezni obveznik nije mogao uvećati osobni odbitak za uzdržavano dijete s invaliditetom koje je primalo osobnu invalidninu temeljem propisa iz sustava socijalne skrbi, ukoliko je navedeni primitak bio veći od 7.500,00 kn na godišnjoj razini. Napominjemo da su ovi propisi bili na snazi u razdoblju od 1. siječnja 2001. godine do 31. prosinca 2004. godine.
Međutim, novim Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine 177/04),
koji se primjenjuje od 01.01.2005. godine, povećan je osnovni osobni odbitak na
1.600,00 kuna mjesečno, a povećani su i neoporezivi iznosi dohotka za uzdržavane
članove uze i uzdržavanu djecu (članak 36. stavak l. i 2. točka l. i 2.).
Člankom 36. stavkom 2. točkama 3. i 4. Zakona o porezu na dohodak propisano je da rezidenti mogu uvećati osnovni osobni odbitak u visini:
- 0,3 osnovnoga osobnog odbitka za poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe s invaliditetom,
- 1,0 osnovnoga osobnog odbitka za poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe kojima je rješenjem, na temelju posebnih propisa, utvrđena invalidnost po jednoj osnovi 100% i/ili koji radi invalidnosti imaju, na temelju posebnih propisa, pravo na tuđu pomoć i njegu. U tom slučaju porezni obveznik za sebe osobno i za istu osobu koju uzdržava ne može koristiti osobni odbitak iz točke 3. ovoga stavka (u visini 0,3 osnovnog osobnog odbitka).
Osobama s invaliditetom, u smislu Zakona o porezu na dohodak, smatraju se fizičke osobe - porezni obveznik i/ili uzdržavani članovi njegove uže obitelji i uzdržavana djeca., kojima je rješenjem donesenim prema propisima o mirovinskom osiguranju, zaštiti vojnih i civilnih invalida rata., socijalnoj skrbi, odgoju i obrazovanju te prema drugim posebnim propisima utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje (članak 36. stavak 8. Zakona).
Prema članku 9. stavak 2. točka 2.1. podtočka 2. l .2. Zakona o porezu na dohodak, socijalne potpore isplaćene po posebnim propisima ne smatraju se dohotkom.

Člankom 36. stavkom 4. i 5. novog Zakona o porezu na dohodak te člankom 53. stavak 1. i 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05) propisano je da se uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu ovoga Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos šesterostrukoga osnovnog osobnog odbitka iz stavka 1. ovoga članka (9.600,00 kn), na godišnjoj razini. Iznimno, pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu ne uzimaju se u obzir primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora, doplatka za djecu, primitaka za opremu novorođenog djeteta i obiteljskih mirovina nakon smrti roditelja.
Stoga porezni obveznik od 1. siječnja 2005. godine može uvećati osobni odbitak za uzdržavano dijete s invaliditetom koje ostvaruje osobnu invalidninu temeljem propisa iz sustava socijalne skrbi, neovisno o iznosu tih primitaka. Ovisno o stupnju invalidnosti djeteta i/ili pravu na tuđu pomoć i njegu radi invalidnosti djeteta, porezni obveznik može koristiti uvećanje osobnog odbitka u visini 0,3 ili 1,0 osnovnoga osobnog odbitka, u skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak.
Povratak na prethodnu stranicu