Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-18/05-01/105
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 21.12.2005
Dio osobnog odbitka po osnovi invaliditeta
Od "A", primili smo upit o uvećanju osnovno u osobnog odbitka po osncvi invaliditeta za dijete sa težim smetnjama u razvoju (prema nalazu i mišljenju nadležnog tijela vještačenja, temeljem kojeg roditelji korist,: pravo na dječji dodatak za dijete s oštećenim zdravljem, pravo na dopust do sedme godine djeteta te pravo na rad pola radnog vremena do petnaeste godine života djeteta).
Člankom 36. stalkom 2. točkom 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04) propisano :e da rezidenti mogu uvećati osnovni osobni odbitak u visini 0.3 osnovnoga osobnog odbitka za poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su. osobe s invaliditetom
U članku 36. stavku 8. Zakonu o porezu na dohodak propisano je da se osobama s invaliditetom, u smisla Zakona, smatraju fizičke osobe - porezni obveznik i/ili uzdržavani članovi, njegove uže obitelji i uzdržavana djeca, kojima je rješenjem donesenim prema propisima o mirovinskom osiguranju, zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, socijalno] skrbi, odgoju i obrazovanju te prema drugim posebnim propisima utvrđenu invalidnost ili tjelesno oštećenje.
Člankom 54. stavkom 4. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05) propisano je da se pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi invalidnosti ili tjelesnog oštećenja iz, članka 36. stavka 2. točaka 3. i 4. Zakona može priznati djetetu ili poreznom obvezniku koji uzdržava dijete i na temelju vjerodostojnih isprava nadležnih tijela prema posebnim propisima, kojima se utvrđuje potpuna (100%-tna) ili djelomična invalidnost ili tjelesno oštećenje djeteta.

Iz navedenih odredbi Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak proizlazi da se uvećanje osnovnog osobnog odbitka u visini 0,3 može priznati poreznom obvezniku za njega osobno, te za svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe s invaliditetom, kojima je rješenjem donesenim prema posebnim propisima, utvrđen invaliditet ili tjelesno oštećenje.
Iznimno, uvećanje osnovnog osobnog odbitka može se priznati poreznom obvezniku za uzdržavano dijete na temelju vjerodostojnih isprava nadležnih tijela prema posebnim propisima, kojima je utvrđen invaliditet ili tjelesno oštećenje djeteta (na primjer, nalazom i mišljenjem tijela vještačenja utvrđeno je da dijete ima teže smetnje u razvoju, temeljem čega je ostvareno pravo roditelja na dopust do sedme godine života djeteta).
Molimo da s navedenim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu