Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-23/05-01/5
Urudžbeni broj:513-07-21-1/05/2
Zagreb, 14.10.2005
Dio osobnog odbitka po osnovi uzdržavanog člana uže obitelji
U svezi upita poreznog obveznika o pravu na korištenje dijela osobnog odbitka po osnovi uzdržavanog člana uže obitelji (majke) koja ostvaruje obiteljsku invalidninu po smrtno stradalom sinu hrvatskom branitelju, u iznosu većem od 9.600,00 kuna godišnje, u nastavku odgovaramo:
Prema članku 36. stavku 4. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine" br. 177/04; u daljnjem tekstu: Zakon), uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju se fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos šesterostrukog osnovnoga osobnog odbitka iz stavka 1. istoga članka, odnosno 9.600,00 kuna na godišnjoj razini.
Iznimno, u skladu s člankom 36. stavkom 5. Zakona, pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu ne uzimaju se u obzir primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora, doplatka za djecu, primitaka za opremu novorođenog djeteta i obiteljskih mirovina nakon smrti roditelja.
Mišljenja smo da se pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu ne uzimaju u obzir niti primici po osnovi obiteljskih invalidnina prema posebnim propisima ako ih ostvaruju djeca nakon smrti roditelja.
Temeljem iznesenog, porezni obveznik ne može koristiti dio osobnog odbitka za uzdržavanog člana uže obitelji koji ostvaruje primitke u iznosu većem od 9.600,00 kuna godišnje, obzirom da se ne radi o djetetu kao članu uže obitelji koje ostvaruje obiteljsku mirovinu ili obiteljsku invalidninu nakon smrti roditelja.
Povratak na prethodnu stranicu