Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/05-01/1091
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 06.10.2005
Obiteljski paket police dopunskog privatnog zdravstvenog osiguranja
Od Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, primili smo upit klasa: 410-01/05-01/1921, ur.broj: 513-07-01-05-2 od 19. srpnja 2005. godine, u kojem porezni obveznik "A", traži tumačenje primjene poreznih olakšica kod sklopljenih polica dopunskog privatnog zdravstvenog osiguranja - obiteljski paket. Obiteljskim paketom police dopunskog privatnog zdravstvenog osiguranja obuhvaćeni su isključivo članovi jedne obitelji -ugovarate!]' osiguranja sklapa policu za sebe i svoje članove obitelji (bračnog druga, djecu i roditelje) te su svi kao osiguranici navedeni na zajedničkoj polici osiguranja, a premija osiguranja je označena u ukupnom iznosu za sve osiguranike. Budući da je ugovaratelj osiguranja obveznik plaćanja premije osiguranja, pitanje je da li on kao porezni obveznik može koristiti izdatke po osnovi uplaćenih premija osiguranja.
U članku 12. stavku 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj
177/04) propisano je da se pri utvrđivanju dohodaka rezidenata tijekom poreznog razdoblja izdacima smatraju u tuzemstvu uplaćene premije životnog osiguranja koje imaju obilježje štednje, dopunskog i privatnoga zdravstvenog osiguranja te dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja tuzemnim osiguravateljima do visine 1.000,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja, a najviše do visine određene člankom 36. stavkom 26. ovoga Zakona (do 12.000,00 kuna godišnje).
Članak 8. stavak 14. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05) dodatno pojašnjava navedenu odredbu Zakona. Tako rezident može koristiti izdatke po osnovi uplaćenih premija psiguranja iz članka 12. stayka_9. Zakona pod uvjetom da je u polici osiguranja naveden kao osiguranik, a u pravilu istodobno i kao ugovaratelj osiguranja. Ako su u polici osiguranja kao osiguranici navedene samo druge fizičke osobe (članovi obitelji poreznog obveznika i/ili druge fizičke osobe), poreznom obvezniku kao ugovaratelju osiguranja ne mogu se priznati izdaci po osnovi uplaćenih premija osiguranja. Iznimka su police uzajamnog životnog osiguranja, u kojima su kao osiguranici navedeni i porezni obveznik i članovi njegove uže obitelji (samo bračni drugovi i djeca), kod kojih se izdaci za uplaćene premije osiguranja mogu priznati svim osiguranicima navedenim u polici osiguranja, ali na način da se svakom priznaje jednaki dio od iznosa uplaćene premije osiguranja.
Iz navedenog proizlazi da ugovaratelj osiguranja obiteljskog paketa police dopunskog privatnog osiguranja može koristiti samo dio izdataka po osnovi uplaćenih premija osiguranja, odnosno uplaćena premija osiguranja može se priznati svim osiguranicima navedenim u polici osiguranja i to u jednakim dijelovima od iznosa uplaćene premije osiguranja.
Molimo da s navedenim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu