Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/05-01/600
Urudžbeni broj:513-07-21-01/052
Zagreb, 13.04.2005
Osobni odbitak za uzdržavanu djecu
Primili smo vaš upit broj: P.P.-25/05-2 od 14. veljače 2005. godine o korištenju osobnog odbitka za uzdržavanu djecu, a povodom pritužbe osobe "A".
Pitanje je da li se otac, koji tek u ovršnom postupku podmiruje zaostala potraživanja s naslova uzdržavanja djece, može smatrati osobom koja uzdržava djecu te ima pravo na osobni odbitak za 2003. godinu.
Drugo je pitanje je li nadležno tijelo zakonito izmijenilo podatke u Poreznoj kartici o osobnom odbitku za uzdržavanu djecu kod poreznih obveznika "A" i "B".
1. Člankom 29. stavkom 2. točkom 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 127/00, 150/02, 163/03 i 30/04), koji se primjenjuje do 31. prosinca 2004. godine, propisani su faktori osobnog odbitka za uzdržavanu djecu, a stavkom 5. istoga članka propisano je da se djecom smatraju djeca koju roditelji, staratelji, usvojitelji, poočimi i pomajke uzdržavaju.
Člankom 29. stavkom 3. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju fizičke osobe čiji dohodak i drugi primici koji se u smislu ovoga Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos peterostrukoga osnovnog osobnog odbitka iz stavka 1. ovoga članka, na godišnjoj razini. Prema odredbama članka 50. stavka 4. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 140/03, 188/03, 198/03 i 169/04), uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju se oni članovi uže obitelji čiji dohodak i drugi primici ne prelaze 7.500,00 kn godišnje.
Člankom 50. stavkom 8. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da ako oba bračna druga ostvaruju dohodak i uzdržavaju članove uže obitelji, osobni odbitak za

uzdržavane članove uže obitelji u načelu dijele na jednake dijelove, ali mogu utvrditi i drugačiju raspodjelu. Ovom mogućnošću mogu se koristiti i druge osobe koje nisu bračni drugovi, ako istodobno zajednički uzdržavaju jednog člana ili više članova svoje uže obitelji.
2. Člankom 34. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se predujam poreza kod dohotka od nesamostalnog rada utvrđuje na temelju porezne kartice koju za posloprimca ili umirovljenika imaju poslodavci i isplatitelji mirovina. Poreznu karticu besplatno izdaje Porezna uprava, a poslodavci i isplatitelji mirovina dužni su je čuvati dok posloprimac kod njih radi, odnosno dok se isplaćuje mirovina.
Člankom 21. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se neoporezivi dio dohotka - osobni odbitak iz članka 29. stavka 1.12. Zakona utvrđuje na temelju podataka iz porezne kartice. U stavku 3. je propisano da Obrazac PK izdaje besplatno nadležna ispostava Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom prebivalištu posloprimca kad posloprimac prvi put počinje raditi i prati trajno posloprimca u razdoblju dok ostvaruje primitke po osnovi nesamostalnog rada.Svaku promjenu osobnih podataka i podataka koji utječu na neoporezivi dio dohotka (osobni odbitak) može upisati samo ispostava Porezne uprave nadležna prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta posloprimca.
3. Člankom 36. stavkom 6. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04), koji se primjenjuje od 1. siječnja 2005. godine, propisano je da ako više osoba uzdržava člana ili članove uže obitelji i djecu, osobni odbitak za te osobe ravnomjerno se raspoređuje na sve koji te članove i djecu uzdržavaju, osim ako se ne sporazume drugačije.
Slijedom navedenog, osobni odbitak za djecu koju uzdržavaju oba roditelja dijeli se na jednake dijelove, odnosno svakom roditelju se priznaje osobni odbitak za djecu u jednakom dijelu, ako roditelji ne utvrde drugačiju raspodjelu. U konkretnom slučaju, porezni obveznici - roditelji su tražili, temeljem zahtjeva za promjenu poreznih kartica-obrazaca PK, da im se prizna osobni odbitak za djecu (majka je tražila osobni odbitak za djecu u cjelokupnom iznosu, a otac je tražio da se osobni odbitak za djecu podijeli na jednake dijelove). Budući da je utvrđeno da se roditelji ne mogu sporazumjeti oko raspodjele osobnog odbitka za uzdržavanu djecu, osobni odbitak podijeljen je na jednake dijelove, sukladno propisima.
Povratak na prethodnu stranicu