Porez na dohodak - Olakšice, oslobođenja i poticaji
Broj klase:411-01/05-01/59
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-3
Zagreb, 21.11.2005
Porezno priznali izdaci po osnovi uplaćenih doprinosa za obvezna osiguranja u inozemstvu i porezni tretman zateznih kamata po osnovi plaće
Na upit "A" d.d. iz Zagreba u svezi porezno priznatih izdataka pri utvrđivanju dohotka od nesamostalnog rada koji su plaćeni u inozemstvu i poreznog tretmana zateznih kamata po osnovi plaće i mirovine, u nastavku odgovaramo:
Odredbama članka 16. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine?" br. 177/04, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se izdacima koji se oduzimaju od primitaka iz članka 14. Zakona pn utvrđivanju dohotka od nesamostalnog rada, smatraju uplaćeni doprinosi za obvezna osigurana iz plaće odnosno iz primitka.

Člankom 18 stavkom 4. Pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine' br. 95/05; u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da se izdacima iz članka 16. Zakona koji, pri utvrđivanju dohotka od nesamostanog rada umanjuju primitak od nesamostalnog rada (plaću) fizičkih osoba izaslanih na rad u Republiku hivatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva prema članku 14. stavku 1. toćki 3. Zakona, smatraju i doprinosi za obvezna osiguranja iz primitka (plaće) plaćeni u državama iz kojih su te fizičke osobe izaslane na rad u Republiku Hrvatsku i s kojim državama Republika Hrvatska primjenjuje ugovore o socijalnom osiguranju. Prema članku 11 stavku 1 točki 3. Pravilnika, izaslanim radnicima na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva za potrebe obavljanja djelatnosti tuzemnog poslodavca, smatraju se fizičke osobe koje su zaposlene u radnom odnosu kod inozemnog poslodavca.

S obzirom na odredbu članka 45. stavka 4. Zakona, kojom je propisano da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava od porezne osnovice koju čini iznos svih primitaka od nesamostalnog rada prema članku 14. Zakona ostvarenih tijekom jednog mjeseca, umanjen za izdatke prema članku 16. Zakona koji su uplaćeni i umanjen za iznos mjesečnoga osobnog odbitka iz članka 36. stavka 1. i 2 Zakona odnosno članka 36. stavka 1. Zakona za nerezidente, razvidno je da se izdatak za uplaćene doprinose za obvezna osiguranja u inozemstvu priznaje poreznim obveznicima pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada odnosno u tijeku poreznog razdoblja pri isplati primitaka.
Porezno priznatim izdacima po osnovi doprinosa za obvezna osiguranja plaćenih u inozemstvj smatraju se doprinosi za obvezna odnosno osnovna osiguranja prema propisima države ugovornice iz koje je radnik izaslan, a koji se, sukladno propisima države ugovornice iz koje je radnik izaslan, smatraju izdatkom iz primitka odnosno plaćaju se na teret radnika.
Izdatak po navedenoj osnovi priznaje se u visini obračunanih i uplaćenih doprinosa za obvezna osiguranja iz primitka prema propisima države ugovornice iz koje radnik izaslan
Ako je isplata primitka od nesamostalnog rada ugovorena u iznosu koji ne sadrži doprinose za obvezna osiguranja, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak (ugovoreni „neto" primitak), isplatitelj primitka odnosno sam porezni obveznik, obvezan je: pri obračunu predujma poreza na dohodak ugovoreni „neto" iznos, uvećati za porez na dohodak i prirez porezu na dohodak te doprinose za obvezna osiguranja iz primitka. Dakle, ugovoreni iznos „neto" primitka pri obračunu predujma poreza, uvećava se za porez na dohodak i možebitni prirez porezu na dohodak u tuzemstvu i za iznos doprinosa za obvezna osiguranja i primitka koji je obračunan i plaćen u inozemstvu prema propisima države ugovornice iz koje je radnik izaslan.

Izdaci po osnovi plaćenih doprinosa za obvezna osiguranja u inozemstvu priznaju se poreznom obvezniku - izaslanom radniku na rad u tuzemno društvo po nalogu inozemnog poslodavca, na temelju potvrde o pripadnosti sustavu obveznog osiguranja u državi s kojom Republika Hrvatska primjenjuje ugovor o socijalnom osiguranju i to kroz ograničeno vremenske razdoblje određeno ugovorom. Potvrdu izdaje nadležno tijelo sukladno odredbama Ugovora i odredbama pratećeg Sporazma o provedbi ugovora. Potvrda se mo primijeniti pri isplati primitaka u razdobljima osiguranja navedenim u potvrdi. Isplatitelj primitka odnosno sam porezni obveznik, pri obračunu predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada, uz potvrdu o pripadnosti osiguranja, obvezan je raspolagati vjerodostojnim ispravaka o visini doprinosa za obvezna osiguranja iz prmitka u državi ugovornici odnosno dokazom o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja u inozemstvu.

Nadalje, odredbama članka 36. stavka 11. Zakona propisano je da se nerezidentima priznaje dio osobnog odbitka po osnovi plaćenih doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje u tuzemstvu do visine zakonom propisanih obveznih doprinosa i to u godišnjem obračunu poreza na dohodak po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi. Međutim, ako porezni obveznici - izaslani radnici na temelju ugovora o socijalnom osiguranju doprinose za obvezna osiguranja plaćaju u svojim matičnim državama te ne plaćaju doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje u tuzemstvu, ne mogu s te osnove koristiti dio osobnog odbitka iz članka 36. stavka 11. Zakona.
Porezni obveznici - izaslani radnici na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva za potrebe; obavljanja djelatnosti tuzemnog poslodavca, mogu izdatak za uplaćene doprinose za obvezna osiguranja u inozemstvu koristiti, na način propisan Pravilnikom i ovom uputom, u godišnjem obračunu poreza na dohodak u 2005. godini, ako su ti doprinosi pri obračunu i uplati predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada u tijeku poreznog razdoblja bili oporezivani, a izdaci po toj osnovi nisu iskorišteni.
Člankom 15 stavkom 3. Zakona propisano ;ie da ako poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće i mirovine iz članka 14 Zakona isplaćuje radniku i fizičkim osobama te umirovljenicima plaću ili mirovinu po sudskoj presudi propisane zatezne kamate isplaćene po toj osnovi ne smatraju se primitkom od nesamostalnog rada i ne podliježu oporezivanju. Navedena odredba primjenjuje se i slučaju sudske nagodbe.
Povratak na prethodnu stranicu