Porez na dohodak - Olakšice, oslobođenja i poticaji
Broj klase:410-01/06-01/155
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-1
Zagreb, 09.02.2006
Dio osobnog odbitka za zdravstvene usluge i stambene potrebe
U nastavku dajemo mišljenje u svezi korištenja dijela osobnog odbitka za zdravstvene usluge i stambene potrebe, a prema pitanjima postavljenima na seminarima održanima 12., 18. i 19. siječnja 2006. godine:

1. Obveznik je kupio prvu nekretninu sredstvima namjenskog stambenog kredita 2003. godine i u prijavi poreza na dohodak priložio je izjavu da će se u kupljenu
nekretninu trajno Useliti. U Slučaju da je nekretnina u „rnh-hau" izvedbi, u
kojem roku je obveznik dužan prijaviti prebivalište odnosno trajno useliti se u nekretninu?

Poreznom obvezniku može se priznati dio osobnog odbitka za kupnju prvog stambenog prostora pod uvjetom da svojoj godišnjoj poreznoj prijavu priloži propisane vjerodostojne isprave, te uz druge uvjete i na način propisan Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04; u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnikom o porezu na dohodak (Narodne novine, broj, 95/05; u daljnjem tekstu: Pravilnik). Vjerodostojnom ispravom, prema članku 58. stavku 10. točki 1. podtočki 1.3. Pravilnika, smatra se i pisana izjava poreznog obveznika da će se u kupljeni stambeni prostor trajno useliti, ako je stambeni prostor u izgradnji odnosno preslik osobne iskaznice u svrhe prebivališta odnosno adrese stanovanja u kupljenom stambenom prostoru za koji se traži priznavanje dijela osobnog odbitka.
Temeljem iznesenog, ako je stambeni prostor u izgradnji te porezni obveznik u njemu ne boravi odnosno nema u njemu prijavljenu adresu stanovanja, obvezan je dati izjavu da će se u kupljeni stambeni prostor trajno useliti nakon što isti bude izgrađen odnosno useljiv.
Zakonom i Pravilnikom nije propisan rok u kojem je porezni obveznik obvezan se u kupljeni stambeni prostor trajno useliti, ako je stambeni prostor u izgradnji. Međutim, člankom 57, Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 127/00, 86/01 i 150/02; u daljnjem tekstu: OPZ) propisano je da je porezni obveznik dužan tijekom poreznog postupka sudjelovati u utvrđivanju činjeničnog stanja iznošenjem potpuno i istinito činjenica bitnih za oporezivanje te za svoje tvrdnje ponuditi dokaze. Porezno tijelo koristi sva dokazna sredstva potrebna za utvrđivanje činjenica bitnih za oporezivanje, a osobito: prikuplja obavijesti od poreznog obveznika, drugog sudionika poreznog postupka i 'drugih osoba, određuje vještake, pribavlja isprave i spise, izlazi na očevid (članak 64. OPZ-a). Nadalje, sukladno članku 67. OPZ-a, porezni obveznik i druge osobe moraju poreznom tijelu dati obavijesti koje su potrebne za utvrđivanje činjeničnog stanja bitnog za oporezivanje, Temeljem iznesenog, porezno tijelo u navedenom slučaju, radi utvrđivanja činjeničnog stanja da li je kupljeni stambeni prostor useljiv ili ne, može obaviti očevid ili provesti inspekcijski nadzor, sukladno odredbama OPZ-a.

2. Obveznik je 2003. godine podigao namjenski stambeni kredit u svrhu izgradnje nekretnine. Iz priložene građevinske dozvole vidljivo je daje riječ o stambeno -poslovnoj nekretnini Da li se poreznom obvezniku može priznati dio osobnog odbitka za stambene potrebe i na koji način?
Člankom 58. stavkom 9. Pravilnika propisano je da ako se gradi stambena kuća sa više od jednog zasebnog stana odnosno stambene jedinice i vjerodostojne isprave za priznavanje dijela osobnog odbitka odnose se na izdatke za gradnju više od jednog stana odnosno ne mogu se odijeliti, stvarno nastali izdaci gradnje uključujući i možebitno plaćene kamate namjenskog stambenog kredita za tu namjenu, dijele se na razmjerni dio zasebnih stambenih jedinica prema veličini stambene površine u četvornim metrima na koje se izdaci odnose odnosno koje se grade ili su izgrađene i priznaju poreznom obvezniku, pod uvjetima propisanim Zakonom, za jedan zasebni stan namijenjen za njegovo stanovanje. Navedeno se može primijeniti i pri utvrđivanju dijela osobnog odbitka za stambene potrebe po osnovi gradnje na način da se poreznom obvezniku priznaje dio osobnog odbitka samo za stambeni prostor, ali ne i za dio koji se odnosi na poslovni prostor.

3. Ugovor o namjenskom stambenom kreditu za gradnju stambenog prostora sklopljen je nakon L siječnja 2005. godine, te je u 2005. godini porezni obveznik utrošio samo dio sredstava kredita, a neiskorištena sredstva utrošiti će u 2006. godini. Da li porezni obveznik može koristiti plaćene kamate po kreditu u 2005. godini i šio s izvornim računima obzirom da ih porezni obveznik mora predati banci?
Člankom 58. stavkom 13. Pravilnika propisano je da ako porezni obveznik gradnju prvog stambenog prostora financira sredstvima namjenskog stambenog kredita pri čemu se kao dio osobnog odbitka priznaje plaćena kamata po tom kreditu, obvezan je izvornim računima i/ili građevinskim situacijama registriranih izvođača radova i usluga dokazati u cijelosti namjensko iskorištenje sredstava kredita, osim ako se gradnja financira sredstvima namjenskog stambenog kredita koji je poreznom obvezniku odobren prije 1. siječnja 2005. godine. U godini u kojoj na navedeni način dokaže u cijelosti namjenski iskorištena sredstva stambenog kredita, porezni obveznik može koristiti dio osobnog odbitka za tu namjenu.
Temeljeni navedenog, poreznom obvezniku ne može se za 2005. godinu priznati dio osobnog odbitka za gradnju prvog stambenog prostora obzirom da sredstva kredita nisu u cijelosti iskorištena. U godini (primjerice 2006.) u kojoj porezni obveznik dokaže, na temelju izvornih računa registriranih izvođača radova i usluga, u cijelosti namjenski iskorištena sredstva stambenog kredita, može koristiti dio osobnog odbitka za tu namjenu, Iznimno, ako je izvorne račune registriranih izvođača radova i usluga porezni obveznik obvezan dostaviti beinci, Porezna uprava može priznati dio osobnog odbitka temeljem preslika navedenih računa ovjerenih kod javnog bilježnika.

4. Obveznik je za adaptaciju stana kupio PVC stolariju sredstvima kredita preko PBZ- Americana s otplatom na rok od 24 mjeseca u iznosu od 28.000,00 kuna. Da U je mogao iskoristiti dio osobnog odbitka za održavanje u 2004. godini u iznosu od 12.000,00 kuna, a ostatak iznosa u 2005. godini?
Poreznom obvezniku može se kao dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora priznati izdatak po osnovi ugradnje, montaže, popravka ili zamjene stolarije pod uvjetom da je radove i usluge kao i nabavu stolarije, potrebnog materijala i/ili potrebnih dijelova za navedene radove/ usluge izvršio registrirani izvođač radova i usluga i za koje porezni obveznik posjeduje izvorne račune na svoje ime i prezime kao i ostale propisane isprave, te uz druge uvjete i na način propisan Zakonom i Pravilnikom.
Navedeno se odnosi neovisno o načinu financiranja održavanja postojećeg stambenog prostora (namjensldm stambenim kreditom ili vlastitim sredstvima poreznog obveznika), s time da je za namjenske stambene kredite za gradnju i održavanje stambenog prostora koji su sklopljeni nakon 1. siječnja 2005. godine porezni obveznik obvezan izvornim računima i/ili građevinskim situacijama registriranih izvođača radova i usluga dokazati u cijelosti namjensko iskorištenje sredstava kredita (prilog uz godišnju poreznu prijavu). U godini u kojoj ria navedeni način dokaže u cijelosti namjenski iskorištena sredstva stambenog kredita, porezni obveznik može koristiti dio osobnog odbitka za tu namjenu.
Temeljem iznesenog, neovisno o načinu financiranja održavanja postojećeg stambenog prostora, poreznom obvezniku se po osnovi kupnje stolarije koju je osobno izvršio, ne može priznati dio osobnog odbitka za tu namjenu.

5. Da li se za kupnju lijekova priznaju samo lijekovi kupljeni na recept Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje?
Člankom 57. stavkom 4. Pravilnika propisano je da se dio osobnog odbitka za zdravstvene usluge priznaje za nabavu lijekova propisanih na recept Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, koje izdaju liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti te iznimno ustanove za hitnu medicinsku pomoć, prema posebnim propisima i nabavu lijekova propisanih na recept zdravstvenih radnika privatne prakse koji su ovlašteni odnosno registrirani za obavljanje zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj u skladu s posebnim zakonom i to u visini stvarno nastalih izdataka i uz propisane uvjete.

6. Namjenski stambeni kredit ugovoren je nakon L siječnja 2005. godine za održavanje postojećeg stambenog objekta i porezni obveznik je u cijelosti iskoristio kredit u 2005. godini. Može li i slijedećih godina (2006., 2007,...) koristiti plaćene kamata po tom kreditu kao dio osobnog odbitka za stambene potrebe ili samo za 2005. godinu?
Da. Porezni obveznik može i u slijedećim poreznim razdobljima primjerice 2006., 2007. godini i nadalje, koristiti dio osobnog odbitka za, u navedenom slučaju, održavanje stambenog prostora, pod uvjetima i na način propisan Zakonom i Pravilnikom.

7. Porezni obveznik sklopio je ugovor o kupnji stambenog prostora primjerice 28. veljače 2005. godine te ima dokaz o uplati Dana L kolovoza 2005. godine kupio je apartman. Da li ima pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi kupnje stambenog prostora ?
Da, pod uvjetima da se radi o prvom stambenom prostoru poreznog obveznika sukladno članku 36. stavku 17. Zakona, da u tom stambenom prostoru porezni obveznik ima prebivalište te uz druge uvjete i na način propisan Zakonom i Pravilnikom.

8. U 2004. godini porezne obveznica koristila je dio osobnog odbitka za stambene potrebe po osnovi plaćenih kamata namjenskog stambenog kredita za kupnju pn'og stambenog prostora. Da li u 2005. godini može koristiti plaćenu kamatu kao poreznu olakšicu njezin bračni drug (stambeni kredit ne glasi na njega već na suprugu) l
Ne. Prema članku 36. stavku 25. Zakona, porezni obveznik može koristiti uvećanje osobnog odbitka, irnieđu ostalog i za kupnju prvog stambenog prostora, po osnovi vjerodostojni!! isprava i dokaza, o plaćanju koji glase na njegovo ime. Člankom 58. stavkom 11. Pravilnika propisano je da preslik ugovora o namjenskom stambenom kreditu i potvrda kreditora o plaćenim kamatama po namjenskom stambenom kreditu u poreznom razdoblju, obvezno glase na ime i prezime poreznog obveznika koji koristi dio osobnog odbitka za kupnju ili gradnju prvog stambenog prostora, ako se kupnja ili gradnja financira sredstvima tog kredita.

9. Stanje kupljen od POS-a („Čačićevi stanovi") sredstvima namjenskog kredita. Na kredit je u 2005. godini plaćeno je učešće u visini 10% dok će se kamate po tom kreditu početi plaćati u 2006. godini. Da li se kao dio osobnog odbitka priznaje uplaćenih 1(1% učešća u 2005. godini?
Ne. U navedenom slučaju, poreznom obvezniku mogu se kao dio osobnog odbitka za kupnju prvog stambenog prostora koja je financirana sredstvima namjenskog stambenog kredita, priznati, pod uvjetima i na način propisan Zakonom i Pravilnikom, plaćene kamate po lom kreditu za koji je dano učešće.

10. Može li porezni obveznik koristili olakšicu za plaćenu najamninu ako je najmodavac županija ili općina te Porezna uprava ne posjeduje takav ugovor? Porezni obveznik nije zaštićeni najmoprimac već je najamnina utvrđena prema tržišnoj vrijednosti
Prema članku 36. stavku 23. Zakona, poreznom obvezniku rezidentu se osobni odbitak iz stavaka 1. i 2. istoga članka, može poreznom razdoblju uvećati i za iznos plaćene slobodno ugovorene najamnine za potrebe stanovanja u stambenom prostoru najmodavca.
Odredbama članka 6. Zakona o najmu stanova (Narodne novine, broj 91/96, 48/98 - Odluka USRH i 66/98 - Ispravak Odluke USRH) propisano je da najamnina koju za korištenje stanom plaća najmoprimac može biti:
zaštićena najamnina,
slobodno ugovorena najamnina.
Zaštićena najamnina je: najamnina koja se određuje na temelju uvjeta i mjerila koje utvrđuje Vlada Republike; Hrvatske (članak 7. stavak 1. Zakona o najmu stanova). Prema članku 8. istoga Zakona, zaštićenu najamninu plaćaju korisnici stanova koji:
se koriste stanovima izgrađenim sredstvima namijenjenim za rješavanje
stambenih pitanja osoba slabijeg imovnog stanja,
se koriste stanom na temelju propisa o pravima hrvatskih branitelja,
- su imali pravni položaj nositelja stanarskog prava na stanu do dana stupanja na snagu Zakona o najmu stanova,
- su određeni posebnim propisom.
SUobodno ugovorenu najamninu plaćaju korisnici stanova za koje Zakonom o najmu stanova nije određeno plaćanje zaštićene najamnine (članak 9. Zakona o najmu stanova).
Temeljem iznesenog, porezni obveznik može koristiti dio osobnog odbitka po osnovi plaćene najamnine, ako se radi o plaćenoj slobodno ugovorenoj najamnini te pod drugim uvjetima i na način propisan Zakonom i Pravilnikom.

11. Da li se iznos administrativne pristojbe plaćene za korištenje zdravstvene usluge zaštite može priznati kao dio osobnog odbitka za zdravstvene usluge?
Da. Radi se o iznosu administrativne pristojbe koju prilikom korištenja zdravstvene zaštite plaćaju osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a sukladno članku 18.a Zakona o zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, broj 94/01, 88/02, 149/02,117/03, 30/04,177/04 i 90/05) i Odluci o iznosu administrativne pristojbe koja se plaća prilikom korištenja zdravstvene zaštite (Narodne novine, broj 111/05).

12. Da li se kao dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora vlastitim sredstvima mogu priznati slijedeći izdaci za: brušenje, lakiranje i postavljanje parketa i laminata, bojanje zidova te postavljanje zidnih i podnih pločica?
Navedeni izdaci, sukladno članku 59. stavku 4. Pravilnika, priznaju se poreznom obvezniku kao dio osobnog odbitka pod uvjetom da o nastanku tih izdataka posjeduje i svojoj godišnjoj poreznoj prijavi priloži, izvorne račune registriranih izvođača radova izdane za utrošeni materijal i usluge (radove) ili samo za usluge (radove), te uz druge uvjete i na način propisan Zakonom i Pravilnikom.
Povratak na prethodnu stranicu