Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-01/08-01/1236
Urudžbeni broj:513-07-21-01/08-2
Zagreb, 28.11.2008
Porezni tretman stipendija koje se isplaćuju na teret sredstava IPA fonda

U svezi s upitom o poreznom tretmanu stipendija studentima, nastavnicima ili profesorima, koje će se isplaćivati na teret sredstava  IPA fonda u tijeku provođenja programa Europske zajednice i to Programa za cjeloživotno učenje i Programa Mladi na djelu te u okviru tih programa pilot projekata, nastavno odgovaramo.

Člankom 1. Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednica ('NN'- Međunarodni ugovori, br. 6/05) uređeno je potvrđivanje toga Okvirnog sporazuma i njegov tekst.

Člankom 1. Okvirnog sporazuma između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima  Zajednica propisano je da se republici Hrvatskoj omogućava sudjelovanje , između ostalih i u tekućim programima Zajednice koji su navedeni u Dodatku Sporazuma. Jedan od tih tekućim programa Zajednice jest i program Mladi (Odluka br. 1031/2000/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2000. o uspostavljanju akcijskog programa Zajednice 'Mladi'- OJ L 117/2000).

Člankom 4. toga Okvirnog sporazuma propisano je da projekti i inicijative koje podnesu sudionici iz Hrvatske podliježu, u najvećoj mogućoj mjeri, istim uvjetima, pravilima i postupcima koji se primjenjuju na dotične programe prema državama članicama.

Člankom 1. Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporzuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijeske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj  u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) ('NN' - Međunarodni ugovori, broj 10/07) uređeno je potvrđivanje toga Okvirnog sporazuma i njegov tekst.

Pravila o porezima, carinskim pristojbama i ostalim fiskalnim troškovima uređena su člankom 26. toga Okvirnog sporazuma. Stavkom 2. pod c. članka 26. Okvirnog sporazuma propisano je da se dobit i/ili dohodak nastao iz ugovora sa Europskom zajednicom, oporezuje samo u Republici Hrvatskoj u skladu s nacionalnim/lokalnim poreznim sustavom.

No, fizičke i pravne osobe, uključujući osoblje privremeno nastanjeno izvan svoje zemlje, iz država članica Europske unije ili drugih država prihvatljivih u okviru IPA-e, koje izvršavaju ugovore koji se financiraju sredstvima Zajednice oslobođene su tih poreza u Republici Hrvatskoj.

Iz navedenih odredbi Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumentapretpristupne pomoći te u skladu s odredbama članka 140. Ustava Republike Hrvatske ('NN' br. 56/90, 135/97, 8/98-proč.tekst, 113/00, 124/00-proč.tekst, 28/01, 41/01-proč.tekst, 55/01-ispravak), prema kojima međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj su snazi iznad zakona, proizlazi da stipendije koje će se isplaćivati na teret sredstava IPA fonda u tijeku provođenja Programa za cjeloživotno učenje i Programa Mladi na djelu Europske zajednice te u okviru tih programa pilot projekata, ne podliježu obvezi obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak u republici Hrvatskoj. 

Povratak na prethodnu stranicu