Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-01/08-01/1349
Urudžbeni broj:513-07-21-01/08-2
Zagreb, 25.11.2008
Tumačenje članka 14. Pravilnika o porezu na dohodak

Sindikat 'A' dostavio nam je upit koji se odnosi na tumačenje odredbi članka 14. Pravilnika o porezu na dohodak ( 'NN' br. 95/05, 96/06, 68/07), poglavito u smislu što se smatra vjerodostojnom ispravom kojom se dokazuju izdaci nastali za prehranui na službenom putovanju. Nastavno odgovaramo.

Člankom 14. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se neoporezive isplate naknada, potpora i nagrada iz članka 13. toga Pravilnika priznaju na temelju vjerodostojnih isprava (računa, obračuna, odluka, potvrda o cijeni karata i drugog).

Člankom 14. stavak 2. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se neoporezive isplate izdataka za službena putovanja iz članka 13. istoga Pravilnika (dnevnica, naknada prijevoznih troškova, naknada korištenja privatnog automobila u službene svrhe, troškova noćenja i drugog) obračunavaju na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava kojima se dokazuju izdaci i drugi podaci navedeni na pztnom nalogu. Uz putni nalog koji kao vjerodostojna isprava treba sadržavati propisane podatke, obavezno se prilažu isprave kojima se dokazuju nastali izdaci i to osobito računi za cestarine, računi za prijevozne karte ili potvrde o cijeni tih karata, računi za smještaj i druge isprave.

Međutim, izdaci za prehranu koji fizičkoj osobi nastaju u tijeku obavljanja službenog putovanja pokriveni su dnevnicama za službena putovanja u zemlji i inozemstvu koje se fizičkim osobama mogu isplatiti u skladu s člankom 10. točkama 9., 10., i 11. Zakona o porezu na dohodak ('NN' br. 177/04, 73/08), a pod uvjetima propisanim člankom 13. stavak 2. točke 13. i 14. i stavak 3. Pravilnika porezu na dohodak.

Obzirom da se fizičkim osobama ne može neoporezivo isplatiti naknada za izdatke prehrane koji im nastaju tijekom obavljanja službenog putovanja, već samo dnevnice do propisanog iznosa i pod propisanim uvjetima, to se izdacima uz putni nalog ne prilažu nikakve isprave.

 

Povratak na prethodnu stranicu