Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:121-04/07-01/1
Urudžbeni broj:513-07-21-01/08-2
Zagreb, 14.04.2008
Naknada za odvojeni život

Društvo 'A'  dostavilo nam je upit koji se odnosi na naknadu za odovojeni život od obitelji i troškove koje radnik iz te naknade treba pokriti te s tim u svezi mogućnost isplate radniku troškova prijevoza za odlazak svojoj obitelji u dane tjednog odmora. Nastavno odgovaramo.

Člankom 10. točka 9. Zakona o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 177/04) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i drugih fizičkih osoba iz članka 14. stavak 1. toga Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno, plaće do propisanih iznosa.

Člankom 13. stavak 2. točka 19. Pravilnika o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 95/05, 96/06, 68/07) propisano je da se u skladu s odredbama članka 10. točka 9. Zakona o porezu na dohodak, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, a između ostalih ni naknade za odvojeni život od obitelji do 1.600,00 kuna mjesečno.

Prema članku 13. stavak 8. toga Pravilnika naknada za odvojeni život od obitelji isplaćuje se radniku za vrijeme provedeno na radu u mjestu sjedišta poslodavca ili njegove izdvojene poslovne jedinice, ako je mjesto rada različito od mjesta prebivališta ili uobičajneog boravišta toga radnika, pri čemu se obitelji smatra bračni drug, djeca, posvojenik, pastorak i štićenik, ako su prijavljeni na istoj adresi stanovanja kao i porezni obveznik.

Svrha propisivanja naknade za odvojeni život od obitelji u iznosu koji po propisanim uvjetima ne podliježe oporezivanju bila je da poslodavac može radnicima nadoknaditi povećane životne troškove, koji mu objektivno mogu nastati zbog činjenice da zbog potrebe i u interesu poslodavca, radi i boravi u mjestu sjedišta poslodavca ili njegove izdvojene poslovne jedninice, a koje mjesto je različito od mjesta radnikovog prebivališta ili uobičajenog boravišta (a i mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta njegove obitelji). U tom smislu, isplaćena naknada za odvojeni život od obitelji služi za pokriće (uvećanih) troškova stanovanja, lokalnog prijevoza, prehrane i drugih troškova života koje radnik ima u mjestu u kojemu radi, a i troškova prijevoza te ostalih troškova koji mu nastanu u svezi s putovanjima izvan mjesta u kojemu radi te povratak u mjesto rada, ako ta putovanja nisu službene već osobne naravi.

Uskladu s navedenim, poslodavac može radniku neoporezivo isplatiti naknadu za odvojeni život od obitelji do 1.600,00 kuna mjesečno, a svaka isplaćena naknada za pokriće bilo kojih osobnih troškova radnika koja na mjesečnoj razini prelazi navedeni iznos, smatra se primitkom  po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) radnika iz članka 14. stavak 1. točka 1 podtočka 1.2. Zakona o porezu na dohodak, od koje je poslodavac u obvezi u mjesecu isplate utvrditi njegov dohodak od nesamostalnog rada koji podliježe oporezivanju, na način propisan člancima 13., 16. i 45. toga Zakona.

Povratak na prethodnu stranicu