Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-01/07-01/1006
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 12.07.2007
Porezni tretman troškova službenih putovanja koji se isplaćuju vanjskim suradnicima

Ministarstvo financija, Državna riznica, proslijedila nam je upit Udruge koji se odnosi na porezni tretman isplate naknada za troškove službenih putovanja koje kao neprofitna organizacija treba isplatiti sudionicima određenih manifestacija, koji u Udruzi ne primaju nikakve naknade za svoj rad odnosno djelatnost. Nastavno odgovaramo.

Člankom 10. točka 11. Zakona o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 177/04) i člankom 7. stavak 5. Pravilnika o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 95/05, 96/06) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke po osnovi službenih putovanja fizičkih osoba koje ne ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada iz članka 14. toga Zakona ili primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 32. toga Zakona, u neprofitnim organizacijama uz naknadu, do iznosa propisanih člankom 13. stavak 2. točke 1., 2., 5., 13. i 14. toga Pravilnika, a pod uvjetom da se te naknade isplaćuju za službena putovanja za potrebe tih organizacija.

Međutim, člankom 7. stavak 6. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se oporezivim primicima ne smatraju naknade za službena putovanja po osnovi prijevoza i noćenja iz članka 13. stavak 2. točke 1. i 2. toga Pravilnika, koje isplatitelji - neprofitne organizacije isplaćuju fizičkim osobama koje za te organizacije obavljaju poslove iz njihovog djelokruga odnosno za njihove potrebe i uz naknadu, a pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prijevoza i noćenja glase na isplatitelja - neprofitnu organizaciju.

Prema tome, ako neprofitna organizacija fizičkim osobama ne isplaćuje naknadu za njihov rad odnosno djelatnost, po osnovi koje treba utvrditi dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, može tim fizičkim osobama neoporezivo isplatiti naknade iz članka 13. stavak 2. točke 1., 2., 5., 13. i 14. i stavak 3. Pravilnika o porezu na dohodak. To znači da može neoporezivo isplatiti naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka, naknade troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka, naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kune po prijeđenom kilometru, dnevnice u zemlji do 170,00 kuna za službeno putovanje koje traje više od 12 sati dnevno (odnosno do 85,00 kuna za službeno putovanje koje traje više od 8, a manje od 12 sati) te dnevnice u inozemstvu do iznosa i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna, ako su te naknade u svezi sa službenim putovanjima obavljenim za potrebe te neprofitne organizacije.

Povratak na prethodnu stranicu