Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-01/06-01/232
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-3
Zagreb, 21.05.2007
Neoporezive isplate naknada radnicima izaslanim na rad u Republiku Hrvatsku

Od društva "A", Zagreb, primili smo upit koji se odnosi na mogućosti isplate naknade za troškove službenih putovanja i dnevnica radnicima toga društva koji su izaslani na rad u države u kojima društvo ima svoja predstavništva. Republika Hrvatska primjenjuje sa državama u koje su radnici društva izaslani na rad ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu, pa se porez iz njihovih plaća uplaćuje u tim državama prema njihovim propisima. Trošak plaća izaslanih radnika iskazuje se u poslovnim knjigama društva u Republici Hrvatskoj, gdje se za ta predstavništva vodi knjigovodstvo. Postavljeno je pitanje da li se dnevnice i naknade za troškove službenih putovanja tih izaslanih radnika mogu obračunavati i neoporezivo isplaćivati prema propisima Republike Hrvatske ili se trebaju primijeniti propisi država u koje su radnici izaslani na rad. Nastavno odgovaramo.

 

Prema navodima iz upita društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ima svoja predstavništva u Republici Austriji, Bosni i Hercegovini, Talijanskoj Republici, Republici Makedoniji, Kraljevini Nizozemskoj, Saveznoj Republici Njemačkoj, Švicarskoj Konfederaciji, Kraljevini Belgiji, Republici Francuskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske, s kojim državama Republika Hrvatska primjenjuje Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu (preuzeti ili novi). Člankom 15. svakog pojedinog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja propisane su odredbe o oporezivanju dohotka od nesamostalnog rada. Stavkom 1. članka 15. tih Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu propisano je da se plaće i slična primanja koje rezident države ugovornice ostvaruje od nesamostalnog rada, oporezuju samo u toj državi, osim ako se radi o nesamostalnom radu u drugoj državi ugovornici, u kojem slučaju se primanja koja se od toga ostvaruju mogu oporezivati u toj drugoj državi.

 

U Komentarima članka 15. Modela OECD navodi se da države članice pod pojmom "plaće, nadnice i slična primanja" podrazumijevaju i nenovčane dohotke primljene po osnovi zaposlenja, kao na primjer, dodjelu opcijskih dionica, korištenje smještaja ili automobila, zdravstveno ili životno osiguranje, plaćanje članstva u klubu i drugo.

 

Osim toga, primjenom pojmova iz ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja predmet oporezivanja odnosno pravo oporezivanja najprije se dijeli na države ugovornice, a potom se neovisno o pojmovima iz ugovora o izbjegavanu dvostrukog oporezivanja primjenjuje nacionalno pravo države kojoj je prema konkretnom ugovoru dano pravo oporezivanja.

 

U skladu sa navedenim dnevnice i prijevozni troškovi na službenim putovanjima mogu se radnicima izaslanim na rad u predstavništva hrvatskog društva koja se nalaze u državama ugovornicama a i rezidentima tih država koji su zaposleni u predstavništvima hrvatskih društava, a po osnovi obavljanja službenih putovanja za potrebe tih predstavništava, obračunavati i neoporezivo isplaćivati prema propisima države u kojoj rade i u kojoj se plaća porez iz njihovih plaća i sličnih primanja, dakle ne prema propisima Republike Hrvatske, već prema propisima drugih država ugovornica.

Povratak na prethodnu stranicu