Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:121-10/06-01/5
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 01.09.2006
Neoporezive isplate jubilarnih nagrada

Od društva "A" primili smo upit koji se odnosi na mogućnosti neoporezive isplate jubilarnih nagrada. U upitu je navedeno da je to društvo iznajmilo svoj poslovni prostor zakupoprimcima, koji su u radni odnos na određeno vrijeme (dok traje zakup) preuzeli i dio radnika toga društva. Svaki radnik ima pojedinačno potpisani sporazum prema kojemu mu se kod novog poslodavca priznaju sva stečena prava, između ostalih i prava na isplatu jubilarne nagrade i to kao da ih je ostvario za neprekidan rad samo kod jednog poslodavca. Postavljeno je pitanje može li novi poslodavac isplatiti radnicima jubilarne nagrade za ukupni radni staž, a bez obveze obračuna i uplate propisanih obveza za javna davanja. Nastavno odgovaramo.

U skladu sa člankom 136. stavci 1.12. Zakona o radu ("Narodne novine" broj 137/04-Pročišćeni tekst) propisano je da ako se statusnom promjenom ili pravnim poslom na novog poslodavca prenese poduzeće ili dio poduzeća (pogon), na novog poslodavca prenose se svi ugovori o radu radnika koji rade u poduzeću ili dijelu poduzeća koje je predmet prenošenja, a radnici zadržavaju u svezi s otkazom, otkaznim rokovima, otpremninom i drugim pitanjima iz radnog odnosa sva prava koja je stekao do dana prijenosa ugovora o radu. Člankom 136. stavak 3. Zakona o radu propisano je da poslodavac na kojega se prenose ugovori o radu na način propisan stavkom l, istoga članka toga Zakona preuzima s danom prenošenja, u neizmijenjenom obliku i opsegu, sva prava i obveze iz prenesenog ugovora o radu.

Člankom 10. točka 9. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 14. stavak 1. toga Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće, a do propisanih iznosa.

Člankom 13. stavak 2. točka 12. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05, 96/06) propisano je da se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada u skladu s člankom 10. točka 9. Zakona o porezu na dohodak, ne smatraju iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima i to nagrade za navršenih 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40 godina radnog staža do 1.500,00, 2.000,00, 2.500,00, 3.000,00, 3.500,00, 4.000,00 i do 5.000,00 kuna.

Budući da navedenim odredbama Pravilnika o porezu na dohodak nije kao uvjet neoporezive isplate jubilarne nagrade propisan određen broj navršenih godina radnog staža kod istog poslodavca, jubilarne nagrade se radnicima mogu isplatiti do propisanih iznosa iz članka 13. stavak 2. točka 12. toga Pravilnika, bez obračuna i uplate propisanih doprinosa za obvezna osiguranja, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak i to za ukupni broj navršenih godina radnog staža kod jednog ili više poslodavaca.

Povratak na prethodnu stranicu