Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-01/06-01/978
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 05.12.2006
Isplata terenskog dodatka izaslanim ranicima

Od društva "A" primili smo upit koji se odnosi na mogućnost neoporezive isplate terenskog dodatka radnicima toga društva koji će biti izaslani na rad u inozemstvo. U upitu je navedeno da društvo namjerava izaslati svoje radnike na rad u Saveznu Republiku Njemačku u trajanju do 183 dana te postavlja pitanje može li tim radnicima neoporezivo isplaćivati terenski dodatak. Nastavno odgovaramo.

Odredbama članka 10. točka 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine" broj 177/04) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 14. stavak 1. toga Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće, do propisanih iznosa.

Člankom 13. stavak 2. točka 16. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine" broj 95/05, 96/06) propisano je da se u skladu s člankom 10. točka 9. Zakona o porezu na dohodak, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, a između ostalih ni terenski dodatak u inozemstvu do 250,00 kuna dnevno na ime pokrića troškova prehrane i drugih troškova radnika na terenu u inozemstvu, osim troškova smještaja koji se podmiruju na teret poslodavca i ne smatraju se dohotkom radnika.

Prema članku 13. stavak 4. Pravilnika o porezu na dohodak terenski dodatak u tuzemstvu i inozemstvu isplaćuje se kada radnik boravi izvan nnjesta svojega prebivališta ili uobičajenog boravišta radi poslova koje obavlja izvan sjedišta poslodavca ili sjedišta izdvojene poslovne jedinice poslodavca i kada poslodavac obavlja takvu vrstu djelatnosti koja je po svojoj prirodi vezana za rad na terenu (mjesto rada se razlikuje od mjesta sjedišta poslodavca ili njegove poslovne jedinice i mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika, pri čemu je mjesto rada udaljeno od tih mjesta najmanje 30 kilometara). Terenski dodatak se pod tim uvjetima može  isplatiti i u slučaju kada ne postoji potreba za noćenjem radnika na terenu.

U skladu s člankom 13. stavak 5. toga Pravilnika terenski dodatak u inozemstvu odnosi se na radnike upućene odnosno raspoređene na rad u inozemstvo po osnovi radnog odnosa zasnovanog s poslodavcem u Republici Hrvatskoj, a pravo na terenski dodatak u inozemstvu radnik ima pravo pod uvjetima propisanim u stavku 4. članka 13. istoga Pravilnika.

U konkretnom slučaju poslodavac može pod propisanim uvjetima svojim radnicima izaslanim na rad u Saveznu Republiku Njemačku isplaćivati neoporezivi iznos terenskog dodatka u inozemstvu.

Napominjemo da Republika Hrvatska primjenjuje sa Saveznom Republikom Njemačkom Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu (Narodne novine" broj 53/91-preuzet). Člankom 16. stavak 1. toga Ugovora propisano je da se osobni dohoci i druga slična primanja što ih rezident države ugovornice ostvari iz radnog odnosa oporezuju samo u toj državi, osim ako se rad obavlja u drugoj državi ugovornici, u kojem slučaju se takva primanja što su u njoj ostvarena mogu oporezivati u toj drugoj državi. Člankom 16. stavak 2. toga Ugovora propisano je da se primanja što ih rezident države ugovornice ostvari iz radnog odnosa u drugoj državi ugovornici oporezuju samo u prvospomenutoj državi ako su istodobno ispunjeni propisani uvjeti da primalac boravi u drugoj državi u razdoblju ili razdobljima koja ukupno ne traju duže od 183 dana, da je primanja isplatila osoba ili su isplaćena u ime osobe koja nije rezident druge države i da primanja ne padaju na teret stalne poslovne jedinice ili stalne baze koju osoba ima u drugoj državi. S obzirom da su u konkretnom slučaju ispunjena sva tri uvjeta propisana člankom 16. stavak 2. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, plaće koje se isplaćuju radnicima koji su rezidenti Republike Hrvatske za rad u Saveznoj Republici Njemačkoj, ima pravo oporezivati Republika Hrvatska i to na način propisan člankom 45. Zakona o porezu na dohodak i člankom 61. Pravilnika o porezu na dohodak.

Povratak na prethodnu stranicu