Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-01/06-01/632
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 11.07.2006
Isplata otpremnine zbog otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora
Od Područnog ureda Koprivnica, primili smo upit o poreznom tretmanu pri isplati otpremnine zbog otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora koji je poslovno uvjetovan.

Članak 10. stavak 1. točka 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04) propisuje da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 14. stavka 1. Zakona (plaća po osnovi nesamostalnog rada), po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa.

U skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 1. podtočke 1.2. Zakona o porezu na dohodak i članka 13. stavka 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05), primicima od nesamostalnog rada (plaćom) smatraju se primici po osnovi naknada, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina, koje poslodavac isplaćuje ili daje radnicima iznad propisanih iznosa.

Prema članku 13 stavak 2. točka 21. Pravilnika o porezu na dohodak, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, i to: - otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema Zakonu o radu, do visine 6.400,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca i otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti do visine 8.000,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca. Radom kod istog poslodavca smatra se i razdoblje rada kod prethodnog poslodavca, ako se, prema odredbama Zakona o radu, na novog poslodavca prenose ugovori o radu radnika koji rade u poduzeću ili dijelu poduzeća koje se statusnom promjenom ili pravnim poslom prenosi na novog poslodavca. Navedena odredba se na odgovarajući način primjenjuje i na ustanove i druge pravne osobe.

Člankom 113. stavak 1. do 4. Zakona o radu (pročišćeni tekst - Narodne novine broj 137/04) propisano je da poslodavac može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok (redoviti otkaz), ako za to ima opravdani razlog, u slučaju:
- ako prestane potreba za obavljanje određenog posla zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga (poslovno uvjetovani otkaz),
- ako radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti (osobno uvjetovani otkaz), ili
- ako radnik krši obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika).
Poslovno i osobno uvjetovani otkaz dopušten je samo ako poslodavac ne može zaposliti radnika na nekim drugim poslovima. Pri odlučivanju o poslovno i osobno uvjetovanom otkazu, poslodavac mora voditi računa o trajanju radnog odnosa, starosti i obvezama uzdržavanja koje terete radnika. Poslovno ili osobno uvjetovani otkaz dopušten je samo ako poslodavac no može obrazovati ili osposobiti radnika za rad na nekim drugim poslovima, odnosno ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od poslodavca da obrazuje ili osposobi radnika za rad na nekim drugim poslovima.

Člankom 121. Zakona o radu uređen je institut otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora, odnosno slučaj kada poslodavac otkaže ugovor i istovremeno predloži radniku sklapanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima. Kod otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora primjenjuju se odredbe Zakona o radu koje se odnose na otkaz. Ako radnik prihvati ponudu poslodavca, pridržava pravo pred nadležnim sudom osporavati dopuštenost takvog otkaza ugovora. O ponudi za sklapanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima radnik se mora izjasniti u koji odredi poslodavac, a koji ne smije biti kraći od osam dana.

Slijedom toga, ako se ugovor o radu otkazuje s ponudom izmijenjenog ugovora kao poslovno uvjetovani otkaz ili osobno uvjetovani otkaz, isplaćena otpremnina do visine 6.400,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca smatra se neoporezivim primitkom po osnovi nesamostalnog rada. Otpremnina iznad 6.400,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca smatra se oporezivim primitkom po osnovi nesamostalnog rada (plaćom).
Povratak na prethodnu stranicu