Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:411-01/06-01/533
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 25.05.2006
Vjerodostojne isprave o izdacima za službena putovanja
Od "A" iz Zagreba, primili smo upit koji se odnosi na vjerodostojne isprave s podacima nastalim za službena putovanja obavljenim službenim osobnim i terenskim automobilima odnosno potrebu popunjavanja putnog naloga s izvješćem sa službenog puta. Društvo je registrirano i bavi se pružanjem usluga prijevoza materijala, stvari i ljudi osobnim i terenskim vozilima, pa je postavljeno pitanje trebaju li radnici društva zaposleni kao vozači u putnom nalogu popunjavati izvješće s puta ili to izvješće trebaju posebno popunjavati izvan putnog naloga ili mogu li nalogodavcu dati usmeno izvješće uz predaju isprava o izvršenom prijevozu (dostavnice, popratnice, putnog lista i drugog) odnosno može li nalogodavac nakon primljenog usmenog izvješća i popratnih isprava na putni nalog staviti klauzulu da je službeni put obavljen pozivom na odgovarajuće isprave o svrsi putovanja. Nastavno odgovaramo.

Člankom 14. stavak 2. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05) propisano je da se izdaci za službena putovanja iz članka 13. stavak 2. točke 1., 2., 5., 13. i 14. istog Pravilnika obračunavaju na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava kojima se dokazuju izdaci i drugi podaci navedeni na putnom nalogu. Putni nalog kao vjerodostojna isprava obvezno sadrži osobito sljedeće podatke: nadnevak izdavanja, ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje, mjesto u koje putuje, svrhu putovanja, vrijeme trajanja putovanja, vrijeme polaska na putovanje, podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje, vrijeme povratka s puta, potpis ovlaštene osobe, pečat, obračun troškova, likvidaciju obračuna te izvješće s puta.

Prema tome, radnik koji je upućen na službeno putovanje obvezan je u putnom nalogu, osim ostalih propisanih podataka, sastaviti i izvješće s puta, a u konkretnom slučaju iz upita mišljenja smo da to izvješće treba upućivati na konkretnu svrhu određenog službenog putovanja s pozivom na o tome ispostavljene isprave (dostavnice i drugo).
Povratak na prethodnu stranicu