Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-01/06-01/496
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 18.05.2006
Naknada troškova noćenja na službenom putovanju
Društvo"A" iz Zagreba, postavilo je upit o mogućnosti isplate neoporezive naknade troškova noćenja na službenom putovanju u slijedećem slučaju:

Fizička osoba je izaslana na rad u Republiku Hrvatsku u tuzemno društvo po nalogu inozemnog poslodavca (Austrija), a tuzemno društvo je istu fizičku osobu stavilo na raspolaganje drugom tuzemnom društvu. Pitanje je može li se fizička osoba smatrati izaslanim radnikom u drugom tuzemnom društvu te mogu li se troškovi noćenja na službenom putovanju te fizičke osobe, koje isplaćuje drugo tuzemno društvo, smatrati primicima na koje se ne plaća porez na dohodak, u skladu s člankom 10. stavak 1. točka 9. Zakona o porezu na dohodak i člankom 13. stavak 9. Pravilnika o porezu na dohodak.

Člankom 14. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04) i člankom 11. stavak 1. točka 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju primici (plaća) fizičkih osoba izaslanih na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva za potrebe obavljanja djelatnosti tuzemnog poslodavca. Izaslanim radnicima na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva smatraju se fizičke osobe koje su zaposlene u radnom odnosu kod inozemnog poslodavca.

Člankom 10. stavkom 1. točkom 9. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 14. stavka 1. Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće do propisanih iznosa.

Dakle, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se naknade troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima po osnovi radnog odnosa, odnosno naknade troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka koje tuzemni isplatitelj isplaćuje fizičkim osobama izaslanima na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca, u svezi s obavljanjem djelatnosti tuzemnog poslodavca (članak 13. stavak 2. točka 2. te stavak 9. Pravilnika o porezu na dohodak).

U konkretnom slučaju, fizička osoba nije u radnom odnosu u drugom tuzemnom društvu odnosno nema status izaslanog radnika u Republiku Hrvatsku u tom društvu, tako da nema osnove za isplatu neoporezive naknade troškova noćenja na službenom putovanju, koje je u svezi s obavljanjem djelatnosti drugog tuzemnog društva.

Stoga se primici po osnovi službenih putovanja koje drugo tuzemno društvo isplaćuje fizičkoj osobi iz upita smatraju primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak, u skladu s člankom 44. stavak 16. Pravilnika o porezu na dohodak, kojim je propisano da ako se primici po osnovi službenih putovanja ne isplaćuju prema članku 10. točki 11.
Zakona i članku 7. stavcima 5. i 6. ovoga Pravilnika (naknade isplaćene po osnovi službenih putovanja fizičkim osobama koje u neprofitnim organizacijama ne ostvaruju primitke po nesamostalnog rada ili primitke od kojih se utvrđuje dohodak) ili nisu primici od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada u skladu s člankom 13. Zakona ili dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 19. Zakona, smatraju se primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak.
Povratak na prethodnu stranicu