Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:620-01/06-01/25
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-1
Zagreb, 15.05.2006
Oporezivanje naknada za službena putovanja pri isplati športskih stipendija, naknada za športska usavršavanja i nagrada za športska ostvarenja
U svezi poreznog tretmana naknada za službena putovanja koje se isplaćuju športašima koji ostvaruju športske stipendije i naknade za športska usavršavanja, u nastavku dajemo mišljenje:

Odredbama članka 10. točke 11. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04; u daljnjem tekstu: Zakon) porez na dohodak ne plaća se na primitke po osnovi službenih putovanja fizičkih osoba koje ne ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona ili primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 32. Zakona, u neprofitnim organizacijama uz naknadu, a do propisanog iznosa.

Prema članku 7. stavku 5. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05; u daljnjem tekstu: Pravilnik), oporezivim primicima ne smatraju se naknade iz članka 13. stavka 2. točaka 1., 2., 5., 13. i 14. istog Pravilnika isplaćene po osnovi službenih putovanja fizičkim osobama koje u neprofitnim organizacijama ne ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona odnosno primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 32. Zakona. Primici po osnovi naknada za službena putovanja odnose se na službena putovanja za potrebe tih organizacija. Iznimno, oporezivim primicima ne smatraju se naknade za službena putovanja po osnovi prijevoza i noćenja iz članka 13. stavka 2. točke 1. i 2. Pravilnika koje isplatitelji - neprofitne organizacije isplaćuju fizičkim osobama koje za te organizacije obavljaju poslove iz njihovog djelokruga odnosno za njihove potrebe i uz naknadu, a pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prijevoza i noćenja glase na isplatitelja — neprofitnu organizaciju.

U smislu iznesenog, naknade za službena putovanja iz članka 13. stavka 2. točaka 1., 2., 5., 13. i 14. Pravilnika ne podliježu oporezivanju, ako ih isplaćuju poreznim obveznicima - športašima (primjerice naknade za putovanja koja športaši obavljaju zbog sudjelovanja na natjecanjima), neprofitne organizacije koje istodobno tim športašima isplaćuju i:
- športske stipendije iz članka 44. stavka 11. Pravilnika do visine ukupno 1.600,00 kuna mjesečno od kojih se, sukladno članku 45. stavku 1. točki 4,
Pravilnika, ne plaća porez na dohodak,
- nagrade za športska ostvarenja iz članka 44. stavka 13. Pravilnika do visine ukupno 20.000,00 kuna godišnje od kojih se, sukladno članku 45. stavku 1. točki 5. Pravilnika, ne plaća porez na dohodak (napominjemo da će se navedena odredba primjenjivati nakon donošenja Pravilnika o mjerilima za dodjelu nagrada),
- naknade (isključivo športašima amaterima) iz članka 44. stavka 14. Pravilnika do visine ukupno 1.600,00 kuna mjesečno od kojih se, sukladno članku 45. stavku 1. točki 6. Pravilnika, ne plaća porez na dohodak.
Povratak na prethodnu stranicu