Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-01/05-01/1521
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-3
Zagreb, 10.05.2006
Nakanada za troškove službenih putovanja vježbenicima iz Francuske - mišljenje
Društvo "A" d.o.o. iz Zagreba, postavilo je pitanje može li vježbenicima iz Francuske neoporezivo nadoknaditi troškove službenog puta (troškove prijevoza na službenom putu, troškove noćenja na službenom putu te dnevnice u zemlji i inozemstvu). "A" je članica grupe "AB" sa sjedištem u Parizu, koja koristi usluge francuske agencije "C". Agencija organizira rad odnosno stažiranje mladih ljudi iz Francuske po završetku sveučilišnog školovanja u raznim francuskim društvima u svijetu, te ih nekoliko radi u društvu "A". Vježbenici nemaju ugovor o radu sa društvom, već imaju ovlaštenje agencije "C" za obavljanje staža u društvu na određeno vrijeme, te primaju mjesečnu naknadu isplaćenu u Francuskoj od agencije. Vježbenici plaćaju doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje stranaca u Republici Hrvatskoj temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj.

Kako vježbenici tijekom rada u društvu obavljaju i službena putovanja za potrebe društva "A", pitanje je mogu li se vježbenici smatrati izaslanim radnicima u Republiku Hrvatsku te može li im društvo s te osnove isplatiti neoporezive troškove za službeno putovanje temeljem članka 13. stavka 2. i 9. Pravilnika o porezu na dohodak.

Člankom 10. stavkom 1. točkom 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 14. stavka 1. Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa.

Člankom 14. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dohodak i člankom 11. stavak 1. točka 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju primici (plaća) fizičkih osoba izaslanih na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva za potrebe obavljanja djelatnosti tuzemnog poslodavca. Izaslanim radnicima na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva smatraju se fizičke osobe koje su zaposlene u radnom odnosu kod inozemnog poslodavca.

Odredbama članka 13. stavka 2. točke 1., 2., 13. i 14. te stavka 3. i 9. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se neoporezivim primicirna po osnovi nesamostalnog rada smatraju iznosi koje tuzemni isplatitelj isplaćuje fizičkim osobama izaslanima na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca, u svezi s obavljanjem djelatnosti tuzemnog poslodavca, i to:
- naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka,
- naknade troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka,
- dnevnice u zemlji do 170,00 kn za službeno putovanje koje traje više od 12 sati dnevno, odnosno do 85,00 kn za službena putovanja u zemlji koja traju više od 8, a manje od 12 sati,
- dnevnice u inozemstvu do iznosa i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna.
Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu isplaćuju se za putovanja iz mjesta u kojemu je mjesto rada ili iz mjesta prebivališta/uobičajenog boravišta radnika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto (osim u mjesto u kojemu ima prebivalište ili uobičajeno boravište), a udaljenosti najmanje 30 kilometara, radi obavljanja u nalogu za službeno putovanje određenih poslova njegova radnog mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca. Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu jesu naknade za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeno
putovanje.

Dakle, neoporezivim naknadama po osnovi nesamostalnog rada smatraju se primici radnika i fizičkih osoba koje im poslodavac isplaćuje po osnovi radnog odnosa, do propisanih iznosa, odnosno primici koje tuzemni isplatitelj isplaćuje fizičkim osobama izaslanima na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca, u svezi s obavljanjem djelatnosti tuzemnog poslodavca. Međutim, iz upita je vidljivo da vježbenici iz Francuske nisu u radnom odnosu sa društvom, odnosno nemaju status izaslanih radnika u Republiku Hrvatsku, tako da nema osnove za isplatu neoporezive naknade za troškove službenog putovanja na temelju članka 13. stavka 2. i 9. Pravilnika o porezu na dohodak.

Međutim, iz naknadno dostavljenog preslika podneska Veleposlanstva Republike Francuske vidljivo je da se vježbenici iz Francuske nakon završenog sveučilišnog školovanja putem agencije "C" upućuju na dobrovoljni rad u društvo u Republici Hrvatskoj, sa svrhom stjecanja potrebnog iskustva. Vježbenici na dobrovoljnom radu ne primaju plaću, već im agencija "C" isplaćuje naknadu u Francuskoj koja je namijenjena troškovima boravka u zemlji u kojoj se nalaze. Prema članku 20. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak (Narodne novine - Međunarodni ugovori broj 7/04), plaćanja koja student ili vježbenik, koji jest ili je neposredno prije posjeta državi ugovornici bio rezident druge države ugovornice i koji boravi u prvospomenutoj državi samo sa svrhom svojeg obrazovanja ili obučavanja, prima u svrhu svojeg uzdržavanja, obrazovanja ili usavršavanja, ne oporezuju se u toj državi, pod uvjetom da takva plaćanja nastaju iz izvora izvan te države. Prema tome, naknada koju primaju vježbenici iz Francuske nije oporeziva u Republici Hrvatskoj, budući da je isplaćuje agencija "C" i to u Francuskoj.

Iz navedenog proizlazi da se u konkretnom slučaju, glede naknada za troškove službenih putovanja vježbenicima iz Francuske koje bi isplaćivalo društvo "A", može primijeniti članak 45. stavak 3. Pravilnika o porezu na dohodak kojim je propisano da se oporezivim primicima ne smatraju naknade iz članka 13. stavka 2. točaka 1., 2., 3., 4., 5., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19. ovoga Pravilnika što ih isplatitelji isplaćuju osobama koje se nakon završenog školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi.

Dakle, društvo "A" može isplatiti neoporezive naknade za troškove službenih putovanja koja se poduzimaju za potrebe društva (troškove prijevoza na službenom putu, troškove noćenja na službenom putu te dnevnice u zemlji i inozemstvu), a isplaćuju se vježbenicima iz Francuske, koji se nakon završenog školovanja nalaze na dobrovoljnoj praksi u društvu.
Povratak na prethodnu stranicu