Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:121-05/06-01/10
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 06.04.2006
Naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom
"A" d.d. postavila je pitanje o
poreznom tretmanu naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim
prijevozom koju poslodavac mjesečno isplati svojim radnicima za vrijeme izostanka s
posla radi bolovanja (kraćeg ili duljeg), čuvanja trudnoće i porodiljnog dopusta.
Člankom 10. stavkom 1. točkom 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 14. stavka 1. Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa.
Odredbama članka 13. stavka 1. i 2. točke 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05) propisano je da se primici po osnovi naknada, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina smatraju primicima od nesamostalnog rada ako prelaze propisane iznose. Svi drugi primici koji nisu navedeni u stavcima 2. i 3. ovoga članka smatraju se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada u ukupno isplaćenom iznosu. Neoporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju se iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, i to: naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako na određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz.

Isplate iz članka 13. Pravilnika o porezu na dohodak priznaju se na temelju vjerodostojnih isprava: računa, obračuna, odluka, potvrda o cijeni karata i drugog (članak 14. stavak l. Pravilnika o porezu na dohodak).
Slijedom navedenog, naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom priznaju se kao neoporezivi primici po osnovi nesamostalnog rada u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako je radnik izostao s posla cijeli mjesec radi bolovanja, čuvanja trudnoće ili porodiljnog dopusta, nema stvarnih troškova prijevoza na posao i s posla, te nema pravo na neoporezive mjesečne isplate naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom.
Povratak na prethodnu stranicu