Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:121-02/06-01/5
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 05.04.2006
Dnevnice za službena putovanja
Društvo "A" postavilo je pitanje može li izaslanim radnicima neoporezivo
isplatiti pola dnevnice za službeno putovanje za vrijeme provedeno na putu (oko 9 sati)
od mjesta rada u Zagrebu do prebivališta u Italiji i pola dnevnice za službeno putovanje
za vrijeme na putu u povratku od prebivališta do mjesta rada.
Člankom 10. stavkom 1. točkom 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 14. stavka 1. Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa.
Člankom 14. stavak l. točka 3. Zakona o porezu na dohodak i člankom 11. stavak 1. točka 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju primici (plaća) fizičkih osoba izaslanih na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva za potrebe obavljanja djelatnosti tuzemnog poslodavca. Izaslanim radnicima na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva smatraju se fizičke osobe koje su zaposlene u radnom odnosu kod inozemnog poslodavca.
Odredbama članka 13. stavka 2. točke 14. te stavka 3. i. 9. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se neoporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju iznosi koje tuzemni isplatitelj isplaćuje fizičkim osobama izaslanima na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca, u svezi s obavljanjem djelatnosti tuzemnog poslodavca, i to dnevnice u inozemstvu do iznosa i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna. Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu isplaćuju se za putovanja iz mjesta u kojemu je mjesto rada ili iz mjesta prebivališta / uobičajenog boravišta radnika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto (osim u mjesto u kojemu ima prebivalište ili uobičajeno boravište), a udaljenosti najmanje 30 kilometara, radi obavljanja u nalogu za službeno putovanje određenih poslova njegova radnog mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca. Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu jesu naknade za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje.
U konkretnom slučaju nisu ispunjeni uvjeti za isplatu neoporezive dnevnice za službeno putovanje propisani Pravilnikom o porezu na dohodak, odnosno izaslani radnik se ne upućuje na službeno putovanje iz mjesta rada ili iz mjesta prebivališta u drugo mjesto, već se upućuje iz mjesta rada u mjesto prebivališta i natrag.
Povratak na prethodnu stranicu