Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:121-02/06-01/4
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 13.03.2006
Dnevnice za službena putovanja u inozemstvo
Od "A" primili smo upit o priznavanju dnevnice za službena putovanja u inozemstvo n slučaju kada je službeno putovanje trajalo od 16. siječnja do 20. siječnja 2006. godine, s obzirom da je dana 18. siječnja 2006. godine stupila na snagu nova Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.
Člankom 10. stavkom 1. točkom 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 14. stavka 1. Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa.
Odredbama članka 13. stavka 2. točke 14. te stavka 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05) propisano je da se neoporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, i to: dnevnice u inozemstvu do iznosa i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna. Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu isplaćuju se za putovanja iz mjesta u kojemu je mjesto rada ili iz mjesta prebivališta / uobičajenog boravišta radnika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto (osim u mjesto u kojemu ima prebivalište ili uobičajeno boravište), a udaljenosti najmanje 30 kilometara, radi obavljanja u nalogu za službeno putovanje određenih poslova njegova radnog mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca. Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu jesu naknade: za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje.

Kako je dana 18. siječnja 2006. godine stupila na snagu nova Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (Narodne novine broj 8/06), neoporezivi primitak dnevnice za službeno putovanje u inozemstvu u razdoblju od 16. - 2.0. siječnja 2006. godine obračunava se na slijedeći način:
- za razdoblje 16. - 17. siječnja primjenjuje se Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (Narodne novine broj 73/93),
- a za razdoblje 18„ - 20. siječnja primjenjuje se nova Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (Narodne novine broj 8/06).
Povratak na prethodnu stranicu