Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-18/06-01/13
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 07.02.2006
Porez na dohodak učenika i studenata za rad preko učeničkih i studentskih udruga
U svezi dostavljenog upita o obračunu i uplati predujma poreza na dohodak od drugog dohotka i možebitnog prireza porezu na dohodak po osnovi primitaka učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga, koji se, u dijelu razlike više isplaćenog iznosa iznad 50.000,00 kuna godišnje (iznos umanjen za naknadu za posredovanje), smatra primitkom od kojeg se utvrđuje drugi dohodak (članak 32. stavak 3. točka 7. Zakona o porezu na dohodak - Narodne novine, broj 177/04; u daljnjem tekstu: Zakon i članak 44. stavak 8. Pravilnika o porezu na dohodak - Narodne novine, broj 95/05 -u daljnjem tekstu: Pravilnik), u nastavku odgovaramo:
U upitu navodi se slijedeće:
1. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU (u daljnjem tekstu: SC) zbog poteškoća u informacijskom sustavu, nije u razdoblju od 1. siječnja 2005. do 10. kolovoza 2005. godine obračunao, obustavio i uplatio predujam poreza na dohodak od drugog dohotka i možebitni prirez porezu na dohodak od oporezivih primitaka studenata na redovnom školovanju za rad preko studentskih udruga (iznad 50.000,00 kuna godišnje umanjeno za naknadu za posredovanje). Međutim SC je obavijestio porezne obveznike - studente koji su po toj osnovi ostvarili oporezive primitke, da obave uplatu predujma poreza na dohodak od drugog dohotka i možebitnog prireza porezu na dohodak i to na način da iznos obveze predujma poreza i prireza uplate SC-u koji će ta sredstva uplatiti na propisani uplatni račun ili da uplatu predujma poreza na dohodak i prireza osobno obave sami porezni obveznici.
Iznimno za 2005. godinu kao prvu godinu primjene članka 32. stavka 3. točke 7.
Zakona., mišljenja smo da se onim poreznim obveznicima - studentima koji su u 2005.
godini obračunariog predujma poreza na dohodak i prireza po osnovi primitka za rad preko studentske udruge obavljen u razdoblju od 1. siječnja 2005. do 10. kolovoza 2005. godine izvršili sami, nalozi o izvršenoj uplati predujma poreza i prireza ili njihove preslike mogu priznati kao vjerodostojna isprava pri obradi njihovih godišnjih prijava poreza na dohodak za 2005. godinu (navedeno se odnosi na slučaj kada o izvršenim uplatama predujma poreza i prireza porezni obveznik - student nije izvijestio SC, pa SC navedenu uplatu nije iskazao na Obrascu Potvrde o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom, doprinosu, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak u 2005. godini, dostavljenu poreznom obvezniku). Na isti način može se postupiti i u slučaju ako je navedenu obvezu uplate predujma poreza na dohodak i prireza po osnovi primitaka za rad preko studentske udruge u razdoblju od 1. siječanja 2005. do 10. kolovoza 2005. godine porezni obveznik - student izvršio u 2006. godini, u kojem će slučaju službenici Porezni uprave koji rade na obradi godišnje prijave poreza na dohodak za 2005. godinu tih poreznih obveznika, izvršiti potrebna knjiženja i usklađenja u Informacijskom sustavu Porezne uprave.
Posebno napominjemo da je isplatiteIj primitaka obvezan pri obračunu i uplati predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te vođenju i dostavljanju propisanih izvješća, postupali sukladno odredbama pozitivnih poreznih propisa.
2. SC dostaviti će do 28. veljače 2006. godine nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svojemu sjedištu listu poreznih obveznika - studenata koji prema podacima SC-a nisu ili nisu u cijelosti, uplatili dužan predujam poreza na dohodak i prirez po osnovi oporezivih primitaka ostvarenih u 2005. godini za rad preko studentske udruge. Lista treba sadržavati slijedeće podatke::
1. ime i prezime, MBG i adresu poreznog obveznika.
2. iznos godišnjeg primitka,
3. iznos izdatka po osnovi uplaćenih doprinosa za obvezna osiguranja prema posebnim propisima iz primitka,
4. iznos obračunanog predujma poreza na dohodak i prireza.
5. iznos uplaćenog predujam poreza na dohodak i prireza.
Povratak na prethodnu stranicu