Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-18/05-01/139
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 13.02.2006
Oporezivanje otpremnina državnih službenika
Od Državne uprave za zaštitu i spašavanje iz Zagreba, Nehajska 5, primili smo upit o oporezivanju otpremnina državnih službenika. U upitu se navodi da je Državna uprava za zaštitu i spašavanje preuzela državne službenike i namještenike od Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane. Nakon stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu, 68 državnih službenika je ostalo neraspoređeno na odgovarajuća radna mjesta, te su stavljeni na raspolaganje. Stoga Državna uprava za zaštitu i spašavanje moli za mišljenje može li se ukupni staž ostvaren u Ministarstvu unutarnjih proslova ili Ministarstvu obrane te u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje smatrati radom kod jednog poslodavca, u svezi obračuna poreza na dohodak kod otpremnina radi poslovno uvjetovanih otkaza.
Članak 10. stavak 1. točka 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04) propisuje da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 14. stavka 1. (plaća po osnovi nesamostalnog rada) ovoga Zakona, po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatiteIj primitku, odnosno plaće, do propisanih iznosa.
Prema članku 13, stavak 2. točka 21. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05), u skladu s odredbama članka 10. točke 9. Zakona, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se iznosi sto ih poslodavci isplaćuju svojini radnicima, i to: - otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema Zakonu o radu, do visine 6.400,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca i otpremnine radi ozljede na radu ili profesionalne bolesti do visine 8.000,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca. Radom kod istog poslodavca smatra se i razdoblje rada kod prethodnog poslodavca, ako se, prema odredbama Zakona o radu, na novog poslodavca prenose ugovori o radu radnika koji rade u poduzeću ili dijelu poduzeća koje se statusnom promjenom ili pravnim poslom prenosi na novog poslodavca. Navedena odredba se na odgovarajući način primjenjuje i na ustanove i druge pravne osobe.
Odredbama članka 127. stavaka 1. i 3. te članka 131. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05) propisano je da se po donošenju pravilnika o unutarnjem redu službenici raspoređuju na radna mjesta, sukladno tom pravilniku, vodeći računa o poslovima koje su do tada obavljali. Ako nema odgovarajućeg radnog mjesta na koje se državni službenik može rasporediti, donosi se rješenje o stavljanju na raspolaganje. Istekom roka raspolaganja državnim službenicima prestaje služba po sili zakona. Tada državni službenici imaju pravo na otpremninu najmanje u visini utvrđenoj općim propisima o radu. Za određivanje visine otpremnine računa se neprekidni radni staž u državnim tijelima Republike Hrvatske.
Člankom 125., Zakona o radu (pročišćeni tekst - Narodne novine broj 137/04) utvrđeno je pravo ria otpremninu na slijedeći način: radnik kojem poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnoga rada, osim ako se otkazuje iz razloga uvjetovanih ponašanjem radnika, ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje s obzirom na dužinu prethodnoga neprekidnoga trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem. Otpremnina se ne smije ugovoriti, odnosno odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće, koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca. Ako zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije određeno drukčije, ukupan iznos otpremnine ne može biti veći od šest prosječnih mjesečnih plaća koje je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.
Slijedom navedenog, neprekidni radni staž ostvaren u državnim tijelima Republike Hrvatske može se smatrati radom kod jednog poslodavca pri obračunu poreza na dohodak kod otpremnina radi poslovno uvjetovanih otkaza.
Molimo da s navedenim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu