Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:121-02/05-01/20
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 23.12.2005
Dnevnice za službena putovanja
Od "A" d.d., primili smo upit o mogućnosti priznavanja dnevnice za službena putovanja kao neoporezive naknade po osnovi nesamostalnog rada u slučajevima putovanja na relaciji: Zagreb (polazak u 5,40 sati) -Varaždin - Zagreb (povratak u 10,25 te ponovni polazak u 14,40 sati) - Varaždin -Zagreb (povratak u 18,30 sati). Pitanje je može li se dnevnica priznati kao neoporeziva naknada, budući daje radnik imao povratak u mjesto rada tijekom službenog putovanja koje je trajalo preko 12 sati?
Člankom 10. stavkom 1. točkom 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 14. stavka 1. Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatite!) primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa.
Odredbama članka 13. stavka 2. točke 13. te stavka 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05) propisano je da se neoporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, i to: dnevnice u zemlji do 170,00 kn za službeno putovanje koje traje više od 12 sati dnevno, odnosno do 85,00 kn za službena putovanja u zemlji koja traju više od 8, a manje od 12 sati. Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu isplaćuju se za putovanja iz mjesta u kojemu je mjesto rada ili iz mjesta prebivališta / uobičajenog boravišta radnika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto (osim \i mjesto u kojemu ima prebivalište ili uobičajeno boravište), a udaljenosti najmanje 30 kilometara, radi obavljanja u nalogu za službeno putovanje određenih poslova njegova radnog mjesta, a u svezi s djelaitnosti posloda.vca. Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu jesu naknade za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje:.

Kako se u konkretnom slučaju radnik upućen na službeno putovanje u drugo mjesto vraća u mjesto rada, te nakon proteka vremena od četiri sata nastavlja službeno putovanje u drugo mjesto, smatramo da se dnevnica za službeno putovanje ne može priznati kao neoporezivi primitak po osnovi nesamostalnog rada do propisanog iznosa, jer nisu ispunjeni propisani uvjeti.
Molimo da s navedenim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu