Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-18/05-01/125
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 15.12.2005
Vjerodostojne isprave o nastanku troškova službenog putovanja
Od "A" d.d., primili smo upit koji se odnosi na tumačenje odredbi članka 14. Pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 95/05), poglavito u dijelu koji se odnosi na tumačenje može li se potvrda o cijeni karata smatrati vjerodostojnom ispravom za neoporezivu isplatu troškova prijevoza na službenom putovanju. Nastavno odgovaramo.
Člankom 10. točka 9. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 177/04) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 14. stavak 1. istoga Zakona, a po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im do propisanih iznosa isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće.
Člankom 13. stavak 2. točka 1. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se u skladu s člankom 10. točka 9. Zakona o porezu na dohodak, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju iznosi naknada prijevoznih troškova na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka, što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima.
Člankom 14. stavak 2. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se izdaci za službena putovanja iz članka 13. istoga Pravilnika (dnevnice, naknade prijevoznih troškova, naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, troškovi noćenja i drugo), priznaju na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava kojima se dokazuju izdaci i drugi podaci navedeni na putnom nalogu. Za svrhe oporezivanja putni nalog kao vjerodostojna isprava treba sadržavati osobito: nadnevak izdavanja, ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje, mjesto u koje se upućuje, svrhu putovanja, vrijeme trajanja putovanja, vrijeme kretanja na put, podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje, vrijeme povratka s puta, potpis ovlaštene osobe, pečat, obračun troškova, likvidaciju obračuna te izvješće s puta. Uz putni se nalog obvezno prilažu isprave kojima se dokazuju nastali izdaci i to osobito: računi za utrošeno gorivo ako se putuje osobni automobilom, računi za cestarine, preslike ili potvrde putnih karata, računi za smještaj i drugo.
člankom 14. stavak 1. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se neoporezive isplate iz članka 13. toga Pravilnika priznaju na temelju vjerodostojnih isprava (računa, obračuna, odluka, potvrda o cijeni karata i drugog).
Prema navedenim odredbama toga Pravilnika iznimno je moguće vjerodostojnom ispravom smatrati i potvrde o cijeni prijevoznih karata izdane od ovlaštenih prijevoznika čija su prometna sredstva korištena za prijevoz na pojedinom službenom putovanju, ali samo u pojedinačnim izvanrednim okolnostima, kao što su na primjer gubitak izvornog računa, njegovo uništenje, krađa i slično.
Međutim, nedvojbeno je da se za porezno priznavanje troškova prijevoza na službenom putovanju sredstvima javnog prometa (cestovnog, morskog, riječnog, zračnog), u svim drugim slučajevima vjerodostojnom ispravom koja dokazuje nastanak tih izdataka trebaju smatrati izdani računi ovlaštenih prijevoznika, jer je račun kao vjerodostojna isprava temeljno i propisan odredbama članka 14. stavka 1. Pravilnika o porezu na dohodak.
Nadležna ispostava Porezne uprave će ovaj odgovor pisanim putem proslijediti podnositelju upita.
Povratak na prethodnu stranicu