Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-18/05-01/127
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 08.12.2005
Primici od kojih se ne utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada
Od društva "A" d.o.o., primili smo upit koji se odnosi na tumačenje članka 15. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 177/05). U upitu je postavljeno pitanje smatra li se kupovina odjela, košulja i kravata za radnike koji rade u prodaji njihovim oporezivim primitkom, a i da li se kupljena voda za piće, sokovi, slatkiši i slično ne smatraju primicima radnika koji im se omogućuju za vrijeme radnog vremena. Nastavno odgovaramo.
Odredbama članka 15. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se primicima od nesamostalnog rada ne smatraju primici koje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće iz članka 14. stavak 1. toga Zakona omogućuje radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, a u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka odnosno plaće, a osobito uređenje i opremanje radnih prostora i prostora za odmor i prehranu, obvezni liječnički pregledi prema posebnim propisima, sistematski kontrolni liječnički pregledi koji su omogućeni svim radnicima i fizičkim osobama iz članka 14. stavak 1. toga Zakona, školovanje i stručno usavršavanje koje je u svezi s djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka od nesamostalnog rada te posebna radna odjeća obilježena nazivom ili znakom poslodavca ili isplatitelja primitka odnosno plaće.
Očito je da spomenutom odredbom članka 15. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak nisu propisani svi, već samo neki od primitaka koje poslodavac omogućuje radnicima, a u interesu su obavljanja njegove djelatnosti. U tom smislu se i izdaci za nabavu vode namijenjene za piće radnika tijekom radnog vremena, bez obzira radi li se o vodi iz vodovodne mreže ili o vodi koja je pročišćena i ambalažirana, mogu smatrati izdacima koji su interesu obavljanja djelatnosti poslodavca, pa se prema tome smatraju porezno priznatim "Tasnodima-odnosnonzdacima poslodavca^aTstodobno nisu primitak Taitokax>dtojega se utvrđuje oporeziv dohodak od nesamostalnog rada.

Međutim, mišljenja smo da se ostali u upitu navedeni artikli (sokovi, slatkiši i slično), konzumaciju kojih poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena, smatraju primicima radnika u naravi prema članku 14. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak i podliježu oporezivanju na način propisan člankom 45. toga Zakona i člankom 61. stavci L, 2., 4., 5., 6., 9. i 14. Pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 95/05).
Ako je poslodavcu u obavljanju djelatnosti interes da radnici koji rade u prodaji i u stalnom su poslovnom kontaktu s kupcima, prezentiraju društvo na odgovarajući način, a u što je uključen i obvezni način na koji se trebaju oblačiti, moguće je da poslodavac daje tim radnicima na svoj teret i odjeću koja će služiti za rad, te da mu se izdaci za nabavu te odjeće smatraju porezno priznatim rashodima odnosno izdacima, a da se radnicima istodobno ne smatraju primicima od kojih se utvrđuje i oporezuje dohodak od nesamostalnog rada, ali pod uvjetom daje odjeća obilježena nazivom ili znakom poslodavca odnosno društva.
U protivnom, takvi primici smatraju se primicima u naravi radnika i podliježu utvrđivanju i oporezivanju dohotka od nesamostalnog rada na naprijed navedeni način.
Nadležna ispostava Porezne uprave će ovaj odgovor pisanim putem proslijediti podnositelju upita.
Povratak na prethodnu stranicu