Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-18/05-01/112
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 28.11.2005
Isplata naknada za prijevoz
Društvo multiple skleroze Osječko - baranjske županije iz Osijeka, Lj. Posavskog 14a, obratilo nam se s slijedećim upitom:
Društvo mulitiple skleroze neprofitna je organizacija koja okuplja oboljele od multiple skleroze s ciljem pružanja pomoći. Aktivni članovi i sami oboljeli uključeni su u rad Udruge isključivo kao volonteri bez ikakve novčane naknade za svoj angažman. Jedan od predviđenih zadatak jest obilazak nepokretnih i teško pokretnih članova društva izvan Grada Osijeka i u njemu. Pitanje jest da isplata loko-vožnje osobi koja je u statusu volontera podliježe oporezivanju. U nastavku odgovaramo:
U skladu s člankom 10. točkom 11. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine" br. 177/04; u daljnjem tekstu: Zakon), oporezivim primicima ne smatraju se naknade iz članka 13. stavka 2. točaka 1., 2., 5., 13. i 14. Pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine" br. 95/05; u daljnjem tekstu: Pravilnik) isplaćene po osnovi službenih putovanja fizičkim osobama koje u neprofitnim organizacijama ne ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona odnosno primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 32. Zakona. Primici po osnovi naknada za službena putovanja odnose se na službena putovanja za potrebe tih organizacija, (članak 7. stavak 5. Pravilnika).
Člankom 13. stavkom 2. točkom 5. Pravilnika propisan je neoporezivi dio naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe i to do 2,00 kune po prijeđenom kilometru.
Temeljem iznesenog, naknada za korištenje privatnog automobila za službene svrhe do 2,00 kune po prijeđenom kilometru, koju isplaćuju neprofitne organizacije fizičkim osobama za obavljanje poslova iz njihovog djelokruga bez naknade, smatra se primitkom na koji se ne plaća porez na dohodak odnosno ne podliježe oporezivanju.
Sukladno članku 14. stavku 2. Pravilnika, ako se privatni automobil koristi za službene svrhe u mjestu (loko-vožnja), osoba koja koristi automobil obvezna je voditi dnevnu evidenciju za obračun naknade za korištenje automobila, koja osobito sadrži podatke o: nadnevku i vremenu korištenja automobila, broju prijeđenih kilometara i nazive prijeđenih lokacija, podatke o automobilu (marka i registarska oznaka automobila), izvješće o radu. U evidenciju se obvezno unosi i početno i završno stanje brojila - kilometar/sat automobila, i to: dnevno za prijeđene lokacije u službene svrhe te ukupno na početku i na kraju obračunskog razdoblja. Nadalje, evidencija obvezno sadrži i ime/naziv i adresu poslodavca odnosno isplatitelja primitka, nadnevak obračuna i obračun te iznos primitka za isplatu i potpis ovlaštene osobe.
Evidenciji se obvezno prilažu računi za kupljeno gorivo za vrijeme loko-vožnje. Ako gorivo pri loko-vožnji nije kupljeno odnosno isto je već bilo raspoloživo u dovoljnoj količini, obvezno se evidenciji prilaže posljednji račun za nabavu goriva. Ako je na početku ili u tijeku loko-vožnje kupljeno potrebno gorivo dovoljno za više vožnji, račun se obvezno prilaže uz evidenciju. Pri slijedećoj loko-vožnji, obvezno se u evidenciji navodi da je račun za gorivo već priložen uz prethodnu evidenciju te podatke o evidenciji uz koji je priložen, pod uvjetom da i nadalje ne postoji potreba za kupnjom goriva za vrijeme loko-vožnje ili se evidenciji prilaže preslika računa o prethodno kupljenom gorivu.
Nadležna ispostava Porezne uprave ovaj će odgovor proslijediti podnositelju upita.
Povratak na prethodnu stranicu